×

WAŻNY KOMUNIKAT!

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 1 lipca wznawia bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym informujemy, że Biuro Obsługi Klienta i kasa będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych pracowników, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 • obsługujemy tylko klientów w maseczkach (poprawnie założonych) oraz w rękawiczkach jednorazowych,
 • przy wejściu do budynku wymagamy dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym umieszczony jest przy wejściu),
 • wewnątrz budynku BOK może znajdować się tylko 1 osoba.

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiczne, zachęcamy Państwa, do załatwiania spraw w następujący sposób:

 • drogą pocztową na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
 • drogą elektroniczną: bok@pwik.com.plawarie@pwik.com.pl
 • pod numerami telefonów: Biuro Obsługi Klienta 32 / 34 24 300, bezpłatny numer awaryjny 994.

Ponadto ponownie informujemy, iż nadal wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe zmiany nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Nowe taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków

30 września 2019

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie przepisu art. 24e ust. 3 w związku z art. 24j ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U z 2019r. poz. 1437 ze zm.)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zamieszcza, zatwierdzoną decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RZT.070.2.2.2019 z dnia 6 września 2019 r.  Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującą od 5 października 2019 r. na terenie miasta Ruda Śląska oraz na terenie części miasta Świętochłowice na okres 3 lat.

1. Taryfowe grupy odbiorców

Taryfowa grupa odbiorców obejmuje zarówno gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych, jak i odbiorców pozostałych.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono sześć taryfowych grup odbiorców. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta taryfowa grupa odbiorców wody wyodrębniona została dla odbiorców usług korzystających z sieci wodociągowej stanowiącej własność Spółki. Jako kryterium podziału odbiorców na poszczególne grupy uwzględniono zróżnicowanie kosztów wchodzących w skład poszczególnych opłat abonamentowych (koszty odczytu, koszty rozliczenia) oraz formy dokonywania rozliczeń (faktura papierowa, e-faktura/usługa sms). Z uwagi na warunki techniczne, wyodrębniona została szósta taryfowa grupa odbiorców - niekorzystających z sieci wodociągowej Spółki, dla której koszt dostawy wody ogranicza się do eksploatacji punktu sprzedaży wody (studni wodomierzowej) oraz krótkiego przyłącza niepowiązanego z siecią wodociągową Przedsiębiorstwa.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono trzy taryfowe grupy odbiorców zróżnicowane wysokością opłaty abonamentowej w zależności od rodzaju kosztów wchodzących w jej skład. 

Taryfa zawiera stawki opłat abonamentowych skalkulowanych na podstawie kosztów usługi odczytu wodomierza/urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności. Opłata abonamentowa przypadająca na jednostkę rozliczenia poboru wody/odbioru ścieków wyrażona w złotych pobierana jest za jednomiesięczny okres rozliczeniowy.

Taryfowe grupy odbiorców obejmują:

 • grupa 1 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań wodomierza głównego za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w tym lokale w budynkach wielolokalowych;      
 • grupa 2 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków;   
 • grupa 3 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków;              
 • grupa 4 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o e-fakturę/usługę sms, na podstawie wskazań wodomierza głównego za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w tym lokale w budynkach wielolokalowych;
 • grupa 5 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o e-fakturę/usługę sms, na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
 • grupa 6 - odbiorcy niekorzystający z sieci wodociągowej Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań wodomierza głównego za usługę dostarczania wody;    
 • grupa 7 - odbiorcy korzystający z sieci kanalizacyjnej Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego (przepływomierza);             
 • grupa 8 - odbiorcy korzystający z sieci kanalizacyjnej Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub ilości ścieków określonej w umowie;
 • grupa 9 - odbiorcy korzystający z sieci kanalizacyjnej Spółki rozliczani w oparciu o e-fakturę/usługę sms, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego (przepływomierza).   

2. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

2.1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – taryfa wieloczłonowa, niejednolita:

a)     cena za dostarczoną wodę – iloczyn pobranej wody ustalonej na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub w oparciu o przeciętne normy zużycia wody i ceny wody w zł/m³, pobierana za okres rozliczeniowy,

b)     opłata abonamentowa przypadająca na jednostkę rozliczenia w zł, pobierana za okres rozliczeniowy w rozliczeniach:
·         w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
·         z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,
·         w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Jednostka miary

Cena netto

Cena

z 8% podatkiem VAT

Cena netto

Cena

z 8% podatkiem VAT

Cena netto

Cena z 8% podatkiem VAT

Grupa 1

cena 1 m3 wody

5,12

5,53

5,21

5,63

5,33

5,76

zł / m3

 

Opłata abonamentowa

4,85

5,24

4,85

5,24

4,85

5,24

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

 

Grupa 2

cena 1 m3 wody

5,12

5,53

5,21

5,63

5,33

5,76

zł / m3

 

Opłata abonamentowa

5,90

6,37

5,90

6,37

5,90

6,37

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

 

Grupa 3

cena 1 m3 wody

5,12

5,53

5,21

5,63

5,33

5,76

zł / m3

 

Opłata abonamentowa

3,79

4,09

3,79

4,09

3,79

4,09

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

 

Grupa 4

cena 1 m3 wody

5,12

5,53

5,21

5,63

5,33

5,76

zł / m3

 

Opłata abonamentowa

3,06

3,30

3,06

3,30

3,06

3,30

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

 

Grupa 5

cena 1 m3 wody

5,12

5,53

5,21

5,63

5,33

5,76

zł / m3

 

Opłata abonamentowa

4,11

4,44

4,11

4,44

4,11

4,44

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

 

Grupa 6

cena 1 m3 wody

2,52

2,72

2,52

2,72

2,52

2,72

zł / m3

 

Opłata abonamentowa

4,85

5,24

4,85

5,24

4,85

5,24

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

 

 

 

 

 

5.2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – taryfa wieloczłonowa, niejednolita:

a)     cena za odprowadzone ścieki – iloczyn ilości ścieków, ustalonej na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub w oparciu
o przeciętne normy zużycia wody  lub na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków i ceny za odprowadzone ścieki w zł/m³, pobierana za okres rozliczeniowy,

b)     opłata abonamentowa przypadająca na jednostkę rozliczenia w zł, pobierana za okres rozliczeniowy w rozliczeniach:
·         za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
·         za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego (przepływomierza).

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług.
Stawka podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 % - przy dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków oraz opłacie abonamentowej.

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Jednostka miary

Cena netto

Cena z 8%

podatkiem

 VAT

Cena netto

Cena z 8%

podatkiem

 VAT

Cena netto

Cena z 8%

 podatkiem

 VAT

 

Grupa 1

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

8,58

9,27

8,88

9,59

9,15

9,88

zł / m3

Grupa 2

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

8,58

9,27

8,88

9,59

9,15

9,88

zł / m3

Grupa 3

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

8,58

9,27

8,88

9,59

9,15

9,88

zł / m3

Grupa 4

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

8,58

9,27

8,88

9,59

9,15

9,88

zł / m3

Grupa 5

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

8,58

9,27

8,88

9,59

9,15

9,88

zł / m3

Grupa 7

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

8,58

9,27

8,88

9,59

9,15

9,88

zł / m3

Opłata abonamentowa

4,85

5,24

4,85

5,24

4,85

5,24

zł/m-c/  jednostkę rozliczenia

Grupa 8

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

8,58

9,27

8,88

9,59

9,15

9,88

zł / m3

Opłata abonamentowa

3,79

4,09

3,79

4,09

3,79

4,09

zł/m-c/  jednostkę rozliczenia

Grupa 9

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

8,58

9,27

8,88

9,59

9,15

9,88

zł / m3

Opłata abonamentowa

3,06

3,30

3,06

3,30

3,06

3,30

zł/m-c/  jednostkę rozliczenia

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie miasta Ruda Śląska oraz na terenie części miasta Świętochłowice.

Decyzja PGW Wody Polskie nr GL.RZT.070.2.2.2019