30 września 2019

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie przepisu art. 24e ust. 3 w związku z art. 24j ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U z 2019r. poz. 1437 ze zm.)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zamieszcza, zatwierdzoną decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RZT.070.2.2.2019 z dnia 6 września 2019 r.  Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującą od 5 października 2019 r. na terenie miasta Ruda Śląska oraz na terenie części miasta Świętochłowice na okres 3 lat.

1. Taryfowe grupy odbiorców

Taryfowa grupa odbiorców obejmuje zarówno gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych, jak i odbiorców pozostałych.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono sześć taryfowych grup odbiorców. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta taryfowa grupa odbiorców wody wyodrębniona została dla odbiorców usług korzystających z sieci wodociągowej stanowiącej własność Spółki. Jako kryterium podziału odbiorców na poszczególne grupy uwzględniono zróżnicowanie kosztów wchodzących w skład poszczególnych opłat abonamentowych (koszty odczytu, koszty rozliczenia) oraz formy dokonywania rozliczeń (faktura papierowa, e-faktura/usługa sms). Z uwagi na warunki techniczne, wyodrębniona została szósta taryfowa grupa odbiorców - niekorzystających z sieci wodociągowej Spółki, dla której koszt dostawy wody ogranicza się do eksploatacji punktu sprzedaży wody (studni wodomierzowej) oraz krótkiego przyłącza niepowiązanego z siecią wodociągową Przedsiębiorstwa.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono trzy taryfowe grupy odbiorców zróżnicowane wysokością opłaty abonamentowej w zależności od rodzaju kosztów wchodzących w jej skład. 

Taryfa zawiera stawki opłat abonamentowych skalkulowanych na podstawie kosztów usługi odczytu wodomierza/urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności. Opłata abonamentowa przypadająca na jednostkę rozliczenia poboru wody/odbioru ścieków wyrażona w złotych pobierana jest za jednomiesięczny okres rozliczeniowy.

Taryfowe grupy odbiorców obejmują:

  • grupa 1 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań wodomierza głównego za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w tym lokale w budynkach wielolokalowych;      
  • grupa 2 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków;   
  • grupa 3 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków;              
  • grupa 4 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o e-fakturę/usługę sms, na podstawie wskazań wodomierza głównego za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w tym lokale w budynkach wielolokalowych;
  • grupa 5 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o e-fakturę/usługę sms, na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
  • grupa 6 - odbiorcy niekorzystający z sieci wodociągowej Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań wodomierza głównego za usługę dostarczania wody;    
  • grupa 7 - odbiorcy korzystający z sieci kanalizacyjnej Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego (przepływomierza);             
  • grupa 8 - odbiorcy korzystający z sieci kanalizacyjnej Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub ilości ścieków określonej w umowie;
  • grupa 9 - odbiorcy korzystający z sieci kanalizacyjnej Spółki rozliczani w oparciu o e-fakturę/usługę sms, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego (przepływomierza).   

2. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

2.1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – taryfa wieloczłonowa, niejednolita:

a)     cena za dostarczoną wodę – iloczyn pobranej wody ustalonej na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub w oparciu o przeciętne normy zużycia wody i ceny wody w zł/m³, pobierana za okres rozliczeniowy,

b)     opłata abonamentowa przypadająca na jednostkę rozliczenia w zł, pobierana za okres rozliczeniowy w rozliczeniach:
·         w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
·         z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,
·         w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Jednostka miary

Cena netto

Cena

z 8% podatkiem VAT

Cena netto

Cena

z 8% podatkiem VAT

Cena netto

Cena z 8% podatkiem VAT

Grupa 1

cena 1 m3 wody

5,12

5,53

5,21

5,63

5,33

5,76

zł / m3

 

Opłata abonamentowa

4,85

5,24

4,85

5,24

4,85

5,24

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

 

Grupa 2

cena 1 m3 wody

5,12

5,53

5,21

5,63

5,33

5,76

zł / m3

 

Opłata abonamentowa

5,90

6,37

5,90

6,37

5,90

6,37

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

 

Grupa 3

cena 1 m3 wody

5,12

5,53

5,21

5,63

5,33

5,76

zł / m3

 

Opłata abonamentowa

3,79

4,09

3,79

4,09

3,79

4,09

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

 

Grupa 4

cena 1 m3 wody

5,12

5,53

5,21

5,63

5,33

5,76

zł / m3

 

Opłata abonamentowa

3,06

3,30

3,06

3,30

3,06

3,30

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

 

Grupa 5

cena 1 m3 wody

5,12

5,53

5,21

5,63

5,33

5,76

zł / m3

 

Opłata abonamentowa

4,11

4,44

4,11

4,44

4,11

4,44

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

 

Grupa 6

cena 1 m3 wody

2,52

2,72

2,52

2,72

2,52

2,72

zł / m3

 

Opłata abonamentowa

4,85

5,24

4,85

5,24

4,85

5,24

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

 

 

 

 

 

5.2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – taryfa wieloczłonowa, niejednolita:

a)     cena za odprowadzone ścieki – iloczyn ilości ścieków, ustalonej na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub w oparciu
o przeciętne normy zużycia wody  lub na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków i ceny za odprowadzone ścieki w zł/m³, pobierana za okres rozliczeniowy,

b)     opłata abonamentowa przypadająca na jednostkę rozliczenia w zł, pobierana za okres rozliczeniowy w rozliczeniach:
·         za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
·         za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego (przepływomierza).

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług.
Stawka podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 % - przy dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków oraz opłacie abonamentowej.

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Jednostka miary

Cena netto

Cena z 8%

podatkiem

 VAT

Cena netto

Cena z 8%

podatkiem

 VAT

Cena netto

Cena z 8%

 podatkiem

 VAT

 

Grupa 1

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

8,58

9,27

8,88

9,59

9,15

9,88

zł / m3

Grupa 2

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

8,58

9,27

8,88

9,59

9,15

9,88

zł / m3

Grupa 3

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

8,58

9,27

8,88

9,59

9,15

9,88

zł / m3

Grupa 4

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

8,58

9,27

8,88

9,59

9,15

9,88

zł / m3

Grupa 5

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

8,58

9,27

8,88

9,59

9,15

9,88

zł / m3

Grupa 7

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

8,58

9,27

8,88

9,59

9,15

9,88

zł / m3

Opłata abonamentowa

4,85

5,24

4,85

5,24

4,85

5,24

zł/m-c/  jednostkę rozliczenia

Grupa 8

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

8,58

9,27

8,88

9,59

9,15

9,88

zł / m3

Opłata abonamentowa

3,79

4,09

3,79

4,09

3,79

4,09

zł/m-c/  jednostkę rozliczenia

Grupa 9

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

8,58

9,27

8,88

9,59

9,15

9,88

zł / m3

Opłata abonamentowa

3,06

3,30

3,06

3,30

3,06

3,30

zł/m-c/  jednostkę rozliczenia

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie miasta Ruda Śląska oraz na terenie części miasta Świętochłowice.

Decyzja PGW Wody Polskie nr GL.RZT.070.2.2.2019