OGŁOSZENIE

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, obowiązujące na terenie Miasta Ruda Śląska oraz na terenie części Miasta Świętochłowice od dnia 22.05.2018 r. do dnia 21.05.2021 r. 

Taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.328 z późn. zm.) i  przepisami wykonawczymi tej ustawy oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566).

1. Taryfowe grupy odbiorców

Taryfowa grupa odbiorców obejmuje zarówno gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych, jak i odbiorców pozostałych.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono sześć taryfowych grup odbiorców. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta taryfowa grupa odbiorców wody wyodrębniona została dla odbiorców usług korzystających z sieci wodociągowej stanowiącej własność Spółki. Jako kryterium podziału odbiorców na poszczególne grupy uwzględniono zróżnicowanie kosztów wchodzących w skład poszczególnych opłat abonamentowych (koszty odczytu, koszty rozliczenia) oraz formy dokonywania rozliczeń (faktura papierowa, e-faktura/usługa sms). Z uwagi na warunki techniczne, wyodrębniona została szósta taryfowa grupa odbiorców - niekorzystających z sieci wodociągowej Spółki, dla której koszt dostawy wody ogranicza się do eksploatacji punktu sprzedaży wody (studni wodomierzowej) oraz krótkiego przyłącza niepowiązanego z siecią wodociągową Przedsiębiorstwa.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono trzy taryfowe grupy odbiorców zróżnicowane wysokością opłaty abonamentowej w zależności od rodzaju kosztów wchodzących w jej skład. 

Taryfa zawiera stawki opłat abonamentowych skalkulowanych na podstawie kosztów usługi odczytu wodomierza/urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności. Opłata abonamentowa przypadająca na jednostkę rozliczenia poboru wody/odbioru ścieków wyrażona w złotych pobierana jest za jednomiesięczny okres rozliczeniowy.

Taryfowe grupy odbiorców obejmują:

 • grupa 1 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań wodomierza głównego za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w tym lokale w budynkach wielolokalowych;    
 • grupa 2 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 
 • grupa 3 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków;         
 • grupa 4 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o e-fakturę/usługę sms, na podstawie wskazań wodomierza głównego za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w tym lokale w budynkach wielolokalowych;
 • grupa 5 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o e-fakturę/usługę sms, na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
 • grupa 6 - odbiorcy niekorzystający z sieci wodociągowej Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań wodomierza głównego za usługę dostarczania wody;
 • grupa 7 - odbiorcy korzystający z sieci kanalizacyjnej Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego (przepływomierza);           
 • grupa 8 - odbiorcy korzystający z sieci kanalizacyjnej Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub ilości ścieków określonej w umowie;
 • grupa 9 - odbiorcy korzystający z sieci kanalizacyjnej Spółki rozliczani w oparciu o e-fakturę/usługę sms, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego (przepływomierza).

2. Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat:

2.1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – taryfa wieloczłonowa, niejednolita:

a)    cena za dostarczoną wodę – iloczyn pobranej wody ustalonej na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub w oparciu o przeciętne normy zużycia wody i ceny wody w zł/m³, pobierana za okres rozliczeniowy,

b)    opłata abonamentowa przypadająca na jednostkę rozliczenia w zł, pobierana za okres rozliczeniowy w rozliczeniach:

 • w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
 • z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,
 • w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

Tabela 1.  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena z 8% podatkiem VAT Jednostka miary
Grupa 1 cena 1 m3 wody 5,03 5,43 zł / m3
Opłata abonamentowa 3,79 4,09 zł/m-c/ jednostkę rozliczenia
Grupa 2 cena 1 m3 wody 5,03 5,43 zł / m3
Opłata abonamentowa 4,67 5,04 zł/m-c/ jednostkę rozliczenia
Grupa 3 cena 1 m3 wody 5,03 5,43 zł / m3
Opłata abonamentowa 2,90 3,13 zł/m-c/ jednostkę rozliczenia
Grupa 4 cena 1 m3 wody 5,03 5,43 zł / m3
Opłata abonamentowa 2,45 2,65 zł/m-c/ jednostkę rozliczenia
Grupa 5 cena 1 m3 wody 5,03 5,43 zł / m3
Opłata abonamentowa 3,34 3,61 zł/m-c/ jednostkę rozliczenia
Grupa 6 cena 1 m3 wody 2,42 2,61 zł / m3
Opłata abonamentowa 3,79 4,09 zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

2.2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – taryfa wieloczłonowa, niejednolita:

a)    cena za odprowadzone ścieki – iloczyn ilości ścieków, ustalonej na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub w oparciu o przeciętne normy zużycia wody  lub na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków i ceny za odprowadzone ścieki w zł/m³, pobierana za okres rozliczeniowy,

b)    opłata abonamentowa przypadająca na jednostkę rozliczenia w zł, pobierana za okres rozliczeniowy w rozliczeniach:
- za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
- za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego (przepływomierza).

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług.
Stawka podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 % - przy dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków oraz opłacie abonamentowej.

Tabela 2.   Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena z 8% podatkiem VAT Jednostka miary
Grupa 1 cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,75 8,37 zł / m3
Grupa 2 cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,75 8,37 zł / m3
Grupa 3 cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,75 8,37 zł / m3
Grupa 4 cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,75 8,37 zł / m3
Grupa 5 cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,75 8,37 zł / m3
Grupa 7 cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,75 8,37 zł / m3
Opłata abonamentowa 3,79 4,09 zł/m-c/ jednostkę rozliczenia
Grupa 8 cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,75 8,37 zł / m3
Opłata abonamentowa 2,90 3,13 zł/m-c/ jednostkę rozliczenia
Grupa 9 cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,75 8,37 zł / m3
Opłata abonamentowa 2,45 2,65 zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

2.3. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

2.3.1. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1757).
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.02.2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018r.  poz. 472).

2.3.2. Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

 1. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przedstawia Tabela nr 3. Wartości dopuszczalne w zakresie wskaźników zanieczyszczeń określonych w Tabeli nr 3 ustalane są na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń. Wartości dopuszczalne pozostałych wskaźników zanieczyszczeń określa Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 2. Podstawą stwierdzenia przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków pobranych w punkcie kontrolnym, określonym w Umowie o wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w czasie okresowych kontroli prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 3. O stwierdzeniu przekroczenia warunków Przedsiębiorstwo powiadomi niezwłocznie Odbiorcę usług przed upływem 10 dni od dnia poboru próbek do analiz i obciąży kosztami wykonanych analiz i kontroli.
 4. W przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości dopuszczalnej dowolnego wskaźnika wymienionego w Tabeli nr 3, Przedsiębiorstwo będzie naliczało opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – zgodnie z Tabelą nr 4.
 5. W przypadku przekroczenia kilku wskaźników jednocześnie, przyjmuje się ten wskaźnik, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.
 6. Okres naliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się od dnia stwierdzenia przekroczenia do czasu poprawy jakości ścieków potwierdzonej wynikami analizy fizyko-chemicznej ścieków zleconej laboratorium z wdrożonym systemem jakości.
 7. Do stawek opłat określonych w Tabeli nr 4 zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

Stawka podatku na dzień sporządzenia taryfy wynosi 8%.

Tabela nr 3. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia Wartość stężenia dopuszczalnego Jednostka
1 Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 750 mg O2 / dm3
2 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) 1250 mg O2 / dm3
3 Zawiesina ogólna 500 mg / dm3
4 Azot amonowy (N-NH4+) 200 mg N-NH4 / dm3
5 Fosfor ogólny (Pog) 15 mg P / dm3

Tabela nr 4. Stawki jednostkowe za przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

Lp. Kategoria cenowa Zakresy wartości ponadnormatywnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń Stawka jednostkowa netto Stawka jednostkowa brutto
BZT5 ChZT Zawiesina ogólna NH4+ Pog
[mg O2/ dm3] [mg O2/ dm3] [mg / dm3] [mg N-NH4 / dm3] [mg P / dm3] [zł / m3] [zł / m3]
1 I (750 ; 1250> (1250 ; 2100> (500 ; 750> (200 ; 300> (15 ; 23> 2,07 2,24
2 II (1250 ; 1750> (2100 ; 2950> (750 ; 1000> (300 ; 400> (23 ; 31> 4,13 4,46
3 - Powyżej 1750 Powyżej 2950 Powyżej 1000 Powyżej 400 Powyżej 31 Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego

3.  Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia z uwzględnieniem cen i stawek opłat wynikających z niniejszej Taryfy.

Z uwagi na wyposażenie obiektów zlokalizowanych na terenie działania Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w wodomierze główne, ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań. W przypadku braku wodomierzy ilość dostarczonej wody ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.

Ilość ścieków u odbiorców wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie ich wskazania. W przypadku braku urządzeń pomiarowych (przepływomierzy), ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27 ust. 5 Ustawy ustala się jako równą ilości dostarczonej wody lub ilości ścieków określonej w umowie.

Sposób rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług wyposażonych w dodatkowe wodomierze (zainstalowane na ich koszt), przeznaczone do pomiarów ilości bezpowrotnie zużytej wody określa umowa.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług zleca dokonanie ekspertyzy prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności koszt wykonanej usługi pokrywa odbiorca.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminie określonym w umowie.


4. Warunki stosowania cen i stawek opłat 

4.1.  Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, a także innych odbiorców oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług z terenu miasta Ruda Śląska i części miasta Świętochłowice w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.

4.2.  Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Decyzją Zarządu Miasta Ruda Śląska – Uchwała nr 639/02 z dnia 17.09.2002 r.


Stawki netto robót wodociągowo-kanalizacyjnych i pozostałych usług obowiązujące od 01.01.2018 r.

STAWKI ROBÓT WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH ORAZ STAWKI RYCZAŁTOWE POZOSTAŁYCH USŁUG
L.p. nazwa jednostka dni robocze soboty, niedziele i święta
1 wodociągowe roboty remontowo-montażowe
do których należy doliczyć koszty określone 
w odsyłaczach 1) i 2)
godzina 23,00 zł 43,40 zł
2 kanalizacyjne roboty remontowo-montażowe
do których należy doliczyć koszty określone 
w odsyłaczach 1) i 2)
godzina 22,70 zł 42,70 zł
3 usługi nadzoru branżowego
do których należy doliczyć koszt określony
w odsyłaczu 2)
godzina 70,30 zł
4 usługi uzgodnień technicznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej godzina 69,10 zł
5 usługi uzgodnień technicznych sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 1/2 godziny 34,55 zł
6 usługi nadzoru nad przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
do których należy doliczyć koszt określony
w odsyłaczu 2)
godzina 99,70 zł

1) Podaną stawkę należy powiększyć o:

 • koszty pośrednie w wysokości  - 60%
 • koszty zakupu materiałów - 5%
 • zysk (po odliczeniu kosztu materiałów) - 9%

2) Podaną kwotę należy powiększyć o koszty dojazdu do odbiorcy, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.

STAWKI ELEKTRYCZNYCH ROBÓT REMONTOWO-MONTAŻOWYCH
nazwa jednostka dni robocze soboty, niedziele i święta

elektryczne roboty remontowo-montażowe
do których należy doliczyć:

 

 • koszty pośrednie w wysokości - 60%
 • koszty zakupu materiałów - 5%
 • zysk (po odliczeniu kosztu materiałów) - 9%
 • koszty dojazdu do odbiorcy, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.
godzina 24,40 zł 45,00 zł
STAWKI ROBÓT REMONTOWO-MONTAŻOWYCH W ZAKRESIE AUTOMATYKI
nazwa jednostka dni robocze soboty, niedziele i święta

roboty remontowo-montażowe w zakresie automatyki
do których należy doliczyć:

 

 • koszty pośrednie w wysokości - 60%
 • koszty zakupu materiałów - 5%
 • zysk (po odliczeniu kosztu materiałów) - 9%
 • koszty dojazdu do odbiorcy, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.

godzina

27,40 zł

51,00 zł

STAWKI MECHANICZNYCH ROBÓT REMONTOWO-MONTAŻOWYCH
nazwa jednostka dni robocze soboty, niedziele i święta

mechaniczne roboty remontowo-montażowe 
do których należy doliczyć:

 

 • koszty pośrednie w wysokości - 60%
 • koszty zakupu materiałów - 5% · zysk (po odliczeniu kosztu materiałów) - 9%
 • koszty dojazdu do odbiorcy, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.
godzina 23,40 zł 44,10 zł
STAWKI NA POJAZDY I SPRZĘT
L.p.   jednostka dni robocze soboty, niedziele i święta
1 samochody nadzoru i eksploatacji sieci wod.-kan. godzina 43,00 zł 63,00 zł
2 samochody nadzoru i eksploatacji sieci wod.-kan. kilometr 2,70 zł 3,10 zł
3 samochody brygad remontowych godzina 56,00 zł 75,00 zł
4 samochody brygad remontowych kilometr 2,50 zł 3,00 zł
5 samochód samowyładowczy do 3,5 t godzina 63,00 zł 82,00 zł
6 samochód samowyładowczy do 3,5 t kilometr 3,90 zł 4,40 zł
7 samochód samowyładowczy pow. 3,5 t godzina 92,00 zł 111,00 zł
8 samochód samowyładowczy pow. 3,5 t kilometr 4,20 zł 4,60 zł
9 ciągnik siodłowy z naczepą godzina 148,00 zł 168,00 zł
10 ciągnik siodłowy z naczepą kilometr 5,50 zł 5,90 zł
11 samochód asenizacyjny godzina 105,00 zł 143,00 zł
12 samochód asenizacyjny kilometr 3,80 zł 4,30 zł
13 samochód specjalny czyszczenie kanalizacji godzina 190,00 zł 247,00 zł
14 samochód specjalny czyszczenie kanalizacji kilometr 5,10 zł 5,50 zł
15 koparko-ładowarka godzina 91,00 zł 111,00 zł
16 koparka kołowa godzina 115,00 zł 134,00 zł
17 mikrokoparka godzina 46,00 zł 63,00 zł
STAWKI ZA PRACĘ SPRZĘTU
L.p.  nazwa jednostka dni robocze soboty, niedziele i święta
1 zgrzewarka elektrooporowa godzina 91,50 zł 167,10 zł
2 zgrzewarka doczołowa godzina 109,20 zł 184,80 zł
3 zgrzewarka doczołowa do Ø315 godzina 94,50 zł 170,10 zł
4 korelator godzina 169,50 zł 245,10 zł
5 zgrzewarka polifuzyjna/pp godzina 82,50 zł 154,20 zł
6 metrolog tydzień 144,60 zł
7 pompa godzina 82,90 zł 154,60 zł
8 urządzenie Hydrotest+HT3 godzina 98,30 zł 170,00 zł
9 wypożyczenie wodomierza hydrantowego dzień 6,10 zł
10 maszyna przeciskowa godzina 392,00 zł 467,60 zł
11 płyta dynamiczna punkt 47,80 zł 61,20 zł
12 płyta statyczna VSS punkt 393,80 zł 505,20 zł
13 piła do cięcia asfaltu godzina 73,90 zł 118,30 zł
14 stopa wibracyjna godzina 68,90 zł 113,20 zł
15 agregat prądotwórczy godzina 86,90 zł 162,50 zł
STAWKI RYCZAŁTOWE DOT. ZAMKNIĘCIA I PONOWNEGO OTWARCIA ORAZ DEMONTAŻU I PONOWNEGO MONTAŻU ZASUWY
L.p.  nazwa jednostka dni robocze soboty, niedziele i święta
1 zamknięcie i ponowne otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowy usługa 109,90 zł 159,40 zł
2 demontaż i ponowny montaż zasuwy na przyłączu wodociągowym (trwałe odcięcie oraz ponowne włączenie do wodociągu) usługa 808,10 zł 1243,00 zł
POZOSTAŁE STAWKI
L.p.  nazwa  jednostka dni robocze soboty, niedziele i święta
1 usługa opróżniania szamba m3 29,90 zł 55,60 zł
2 usługa przeprowadzenia próby szczelności powietrzem na 1 odcinku przewodu odcinek 97,30 zł 151,60 zł
3 usługa monitorowania i przeglądu sieci kanalizacyjnej dla przewodów o długości poniżej 50 m
do której należy doliczyć koszt materiału w wysokości 5 zł netto
m 8,40 zł 12,50 zł
4 usługa monitorowania i przeglądu sieci kanalizacyjnej dla przewodów o długości powyżej 50 m
do której należy doliczyć koszt materiału w wysokości 5 zł netto
m 4,20 zł 6,20 zł
5 usługa przyjęcia i oczyszczenia nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi m3 13,90 zł
6 usługa przyjęcia i oczyszczenia ścieków przemysłowych z ubojni drobiu m3 Stawka ustalana indywidualnie
STAWKI RYCZAŁTOWE NA ROBOTY MONTERSKIE ZWIĄZANE Z PODLICZNIKAMI
L.p. nazwa  jednostka dni robocze soboty, niedziele i święta
1 plombowanie (z ewentualnym programowaniem) wodomierza-podlicznika usługa 43,00 zł
2 zabudowa wodomierza-podlicznika (nie radiowego) usługa 94,80 zł
3 zabudowa wodomierza-podlicznika (radiowego bez modułu) usługa 104,30 zł
4 zabudowa wodomierza-podlicznika (radiowego z modułem) usługa 256,60 zł
5 zabudowa wodomierza-podlicznika na przygotowanym podejściu pod wodomierz, usługa bez materiału usługa 62,30 zł
6 zabudowa i programowanie modułu radiowego na wodomierzu-podliczniku usługa 195,20 zł
STAWKI USŁUG ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I DOSTARDCZENIEM WODOMIERZA DO EKSPERTYZY
L.p. nazwa  jednostka dni robocze soboty, niedziele i święta
1 stawka ryczałtowa za czynności związane z przygotowaniem i dostarczeniem wodomierza do ekspertyzy usługa 127,00 zł
STAWKI USŁUG ZWIĄZANYCH Z AWARIAMI
L.p.  nazwa jednostka dni robocze soboty, niedziele i święta
1 rozeznanie miejsca i przyczyny wystąpienia awarii usługa 40,65 zł 40,65 zł

Do wartości wykonywanych usług dolicza się podatek VAT.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ruda Śląska i cennik usług na okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ruda Śląska i cennik usług na okres od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.