OGŁOSZENIE

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
decyzją nr GL.RZT.70.79.2022 z dnia 2 lutego 2023 r.
zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ruda Śląska oraz na terenie części miasta Świętochłowice na okres 3 lat.

Taryfa została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 oraz z 2022 r. poz. 1549) i  przepisami wykonawczymi tej ustawy oraz zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne. 
 

Taryfa  obowiązuje od 11 lutego 2023 r. do 10 lutego 2026 r.


1. Taryfowe grupy odbiorców

Taryfowa grupa odbiorców obejmuje zarówno gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych, jak i odbiorców pozostałych.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono sześć taryfowych grup odbiorców. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta taryfowa grupa odbiorców wody wyodrębniona została dla odbiorców usług korzystających z sieci wodociągowej stanowiącej własność Spółki. Jako kryterium podziału odbiorców na poszczególne grupy uwzględniono zróżnicowanie kosztów wchodzących w skład poszczególnych opłat abonamentowych (koszty odczytu, koszty rozliczenia) oraz formy dokonywania rozliczeń (faktura papierowa, e-faktura/usługa sms). Z uwagi na warunki techniczne, wyodrębniona została szósta taryfowa grupa odbiorców - niekorzystających z sieci wodociągowej Spółki, dla której koszt dostawy wody ogranicza się do eksploatacji punktu sprzedaży wody (studni wodomierzowej) oraz krótkiego przyłącza niepowiązanego z siecią wodociągową Przedsiębiorstwa.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono trzy taryfowe grupy odbiorców zróżnicowane wysokością opłaty abonamentowej w zależności od rodzaju kosztów wchodzących w jej skład. 

Taryfa zawiera stawki opłat abonamentowych skalkulowanych na podstawie kosztów usługi odczytu wodomierza/urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności. Opłata abonamentowa przypadająca na jednostkę rozliczenia poboru wody/odbioru ścieków wyrażona w złotych pobierana jest za jednomiesięczny okres rozliczeniowy.

Taryfowe grupy odbiorców obejmują:

 • grupa 1 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań wodomierza głównego za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w tym lokale w budynkach wielolokalowych;      
 • grupa 2 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków;   
 • grupa 3 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków;              
 • grupa 4 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o e-fakturę/usługę sms, na podstawie wskazań wodomierza głównego za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w tym lokale w budynkach wielolokalowych;
 • grupa 5 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o e-fakturę/usługę sms, na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
 • grupa 6 - odbiorcy niekorzystający z sieci wodociągowej Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań wodomierza głównego za usługę dostarczania wody;    
 • grupa 7 - odbiorcy korzystający z sieci kanalizacyjnej Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego (przepływomierza);             
 • grupa 8 - odbiorcy korzystający z sieci kanalizacyjnej Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub ilości ścieków określonej w umowie;
 • grupa 9 - odbiorcy korzystający z sieci kanalizacyjnej Spółki rozliczani w oparciu o e-fakturę/usługę sms, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego (przepływomierza).

2. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

2.1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – taryfa wieloczłonowa, niejednolita:

a)    cena za dostarczoną wodę – iloczyn pobranej wody ustalonej na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub w oparciu o przeciętne normy zużycia wody i ceny wody w zł/m³, pobierana za okres rozliczeniowy,

b)    opłata abonamentowa przypadająca na jednostkę rozliczenia w zł, pobierana za okres rozliczeniowy w rozliczeniach:

 • w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
 • z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,
 • w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

w okresie od 1 do 12
miesiąca obowiązywania taryfy (11.02.2023 − 10.02.2024)

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (11.02.2024 − 10.02.2025)

w okresie od 25 do 36 miesiąca
obowiązywania
taryfy (11.02.2025 − 10.02.2026)

Jednostka miary

Cena netto

Cena
z 8% podatkiem
VAT

Cena netto

Cena
z 8% podatkiem
VAT

Cena netto

Cena
z 8% podatkiem
VAT

Grupa 1

cena 1 m3 wody

6,45

6,97

6,59

7,12

6,78

7,32

zł / m3

Opłata abonamentowa

4,59

4,96

4,59

4,96

4,59

4,96

zł/m-c/

jednostkę rozliczenia

Grupa 2

 

cena 1 m3 wody

6,45

6,97

6,59

7,12

6,78

7,32

zł / m3

Opłata abonamentowa

4,92

5,31

4,92

5,31

4,92

5,31

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

Grupa 3

 

cena 1 m3 wody

6,45

6,97

6,59

7,12

6,78

7,32

zł / m3

Opłata abonamentowa

4,26

4,60

4,26

4,60

4,26

4,60

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

Grupa 4

 

cena 1 m3 wody

6,45

6,97

6,59

7,12

6,78

7,32

zł / m3

Opłata abonamentowa

1,67

1,80

1,67

1,80

1,67

1,80

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

Grupa 5

 

cena 1 m3 wody

6,45

6,97

6,59

7,12

6,78

7,32

zł / m3

Opłata abonamentowa

2,00

2,16

2,00

2,16

2,00

2,16

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

Grupa 6

 

cena 1 m3 wody

3,59

3,88

3,59

3,88

3,59

3,88

zł / m3

Opłata abonamentowa

4,59

4,96

4,59

4,96

4,59

4,96

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

 

2.2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – taryfa wieloczłonowa, niejednolita:

a)    cena za odprowadzone ścieki – iloczyn ilości ścieków, ustalonej na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub w oparciu o przeciętne normy zużycia wody  lub na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków i ceny za odprowadzone ścieki w zł/m³, pobierana za okres rozliczeniowy,

b)    opłata abonamentowa przypadająca na jednostkę rozliczenia w zł, pobierana za okres rozliczeniowy w rozliczeniach:
- za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
- za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego (przepływomierza).

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług.
Stawka podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 % - przy dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków oraz opłacie abonamentowej.

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

w okresie od 1 do 12
miesiąca obowiązywania taryfy (11.02.2023 − 10.02.2024)

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (11.02.2024 − 10.02.2025)

w okresie od 25 do 36 miesiąca
obowiązywania
taryfy (11.02.2025 − 10.02.2026)

Jednostka miary

Cena netto

Cena z 8%

podatkiem

 VAT

Cena netto

Cena z 8%

podatkiem

 VAT

Cena netto

Cena z 8%

 podatkiem

 VAT

 

Grupa 1

 

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

10,45

11,29

10,94

11,82

11,17

12,06

zł / m3

 

Grupa 2

 

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

10,45

11,29

10,94

11,82

11,17

12,06

zł / m3

Grupa 3

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

10,45

11,29

10,94

11,82

11,17

12,06

zł / m3

 

Grupa 4

 

 

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

10,45

11,29

10,94

11,82

11,17

12,06

zł / m3

 

Grupa 5

 

 

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

10,45

11,29

10,94

11,82

11,17

12,06

zł / m3

 

Grupa 7

 

 

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

10,45

11,29

10,94

11,82

11,17

12,06

zł / m3

Opłata abonamentowa

4,59

4,96

4,59

4,96

4,59

4,96

zł/m-c/  jednostkę rozliczenia

 

Grupa 8

 

 

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

10,45

11,29

10,94

11,82

11,17

12,06

zł / m3

Opłata abonamentowa

4,26

4,60

4,26

4,60

4,26

4,60

zł/m-c/  jednostkę rozliczenia

 

Grupa 9

 

 

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

10,45

11,29

10,94

11,82

11,17

12,06

zł / m3

Opłata abonamentowa

1,67

1,80

1,67

1,80

1,67

1,80

zł/m-c/  jednostkę rozliczenia

 

5.3. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Tabela 3. Stawki opłat za przekroczenie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach obowiązujące w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy.

Lp.

Kategoria cenowa

I

II

zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego

Wartości dopuszczalne

Stawka jednostkowa [zł/m3]

2,41

4,82

Wskaźnik zanieczyszczenia

Zakres stężeń [mg/dm3]

1.

Odczyn pH

<5,5;6,5) lub (9,5;10,5)

<4,5;5,5) lub (10,5;11,5>

Poniżej 4,5 lub powyżej 11,5

6,5<pH<9,5

2.

Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

(750 ; 1250>

(1250 ; 1750>

Powyżej 1750

do 750

3.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

(1250 ; 2100>

(2100 ; 2950>

Powyżej 2950

do 1250

4.

Zawiesina ogólna

(500 ; 750>

(750 ; 1000>

Powyżej 1000

do 500

5.

Azot amonowy (N-NH4+)

(200 ; 300>

(300 ; 400>

Powyżej 400

do 200

6.

Fosfor ogólny (Pog)

(15 ; 23>

(23 ; 31>

Powyżej 31

do 15

7.

Suma chlorków i siarczanów(Cl-+SO42-)

(1500 ; 1850>

(1850 ; 2200>

Powyżej 2200

do 1500

8.

Chlorki (Cl-)

(1000;1140>

(1140;1280>

Powyżej 1850

do 1000

9.

Siarczany (SO42-)

(500 ; 710>

(710;920>

Powyżej 920

do 500

10.

Pozostałe wskaźniki 1)

przy przekroczeniu wskaźnika o wartości wynoszące do 70% wartości stężenia dopuszczalnego

przy przekroczeniu wskaźnika o wartości wynoszące > 70% a < 140% wartości stężenia dopuszczalnego

przy przekroczeniu wskaźnika o wartości wynoszące powyżej 140% wartości stężenia dopuszczalnego

1)

Tabela 4. Stawki opłat za przekroczenie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach obowiązujące w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy.

Lp.

Kategoria cenowa

I

II

zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego

Wartości dopuszczalne

Stawka jednostkowa [zł/m3]

2,62

5,24

Wskaźnik zanieczyszczenia

Zakres stężeń [mg/dm3]

1.

Odczyn pH

<5,5;6,5) lub (9,5;10,5)

<4,5;5,5) lub (10,5;11,5>

Poniżej 4,5 lub powyżej 11,5

6,5<pH<9,5

2.

Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

(750 ; 1250>

(1250 ; 1750>

Powyżej 1750

do 750

3.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

(1250 ; 2100>

(2100 ; 2950>

Powyżej 2950

do 1250

4.

Zawiesina ogólna

(500 ; 750>

(750 ; 1000>

Powyżej 1000

do 500

5.

Azot amonowy (N-NH4+)

(200 ; 300>

(300 ; 400>

Powyżej 400

do 200

6.

Fosfor ogólny (Pog)

(15 ; 23>

(23 ; 31>

Powyżej 31

do 15

7.

Suma chlorków i siarczanów(Cl-+SO42-)

(1500 ; 1850>

(1850 ; 2200>

Powyżej 2200

do 1500

8.

Chlorki (Cl-)

(1000;1140>

(1140;1280>

Powyżej 1850

do 1000

9.

Siarczany (SO42-)

(500 ; 710>

(710;920>

Powyżej 920

do 500

10.

Pozostałe wskaźniki 1)

przy przekroczeniu wskaźnika o wartości wynoszące do 70% wartości stężenia dopuszczalnego

przy przekroczeniu wskaźnika o wartości wynoszące > 70% a < 140% wartości stężenia dopuszczalnego

przy przekroczeniu wskaźnika o wartości wynoszące powyżej 140% wartości stężenia dopuszczalnego

1)

Tabela 5. Stawki opłat za przekroczenie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach obowiązujące w okresie od 26 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy.

Lp.

Kategoria cenowa

I

II

zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego

Wartości dopuszczalne

Stawka jednostkowa [zł/m3]

2,83

5,66

Wskaźnik zanieczyszczenia

Zakres stężeń [mg/dm3]

1.

Odczyn pH

<5,5;6,5) lub (9,5;10,5)

<4,5;5,5) lub (10,5;11,5>

Poniżej 4,5 lub powyżej 11,5

6,5<pH<9,5

2.

Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

(750 ; 1250>

(1250 ; 1750>

Powyżej 1750

do 750

3.

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

(1250 ; 2100>

(2100 ; 2950>

Powyżej 2950

do 1250

4.

Zawiesina ogólna

(500 ; 750>

(750 ; 1000>

Powyżej 1000

do 500

5.

Azot amonowy (N-NH4+)

(200 ; 300>

(300 ; 400>

Powyżej 400

do 200

6.

Fosfor ogólny (Pog)

(15 ; 23>

(23 ; 31>

Powyżej 31

do 15

7.

Suma chlorków i siarczanów(Cl-+SO42-)

(1500 ; 1850>

(1850 ; 2200>

Powyżej 2200

do 1500

8.

Chlorki (Cl-)

(1000;1140>

(1140;1280>

Powyżej 1850

do 1000

9.

Siarczany (SO42-)

(500 ; 710>

(710;920>

Powyżej 920

do 500

10.

Pozostałe wskaźniki 1)

przy przekroczeniu wskaźnika o wartości wynoszące do 70% wartości stężenia dopuszczalnego

przy przekroczeniu wskaźnika o wartości wynoszące > 70% a < 140% wartości stężenia dopuszczalnego

przy przekroczeniu wskaźnika o wartości wynoszące powyżej 140% wartości stężenia dopuszczalnego

1)

1) - wg Rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. z 2016r. Dz.U. poz. 1757)

Stawki netto robót wodociągowo-kanalizacyjnych i pozostałych usług obowiązujące od 1 kwietnia 2023 r.

L.p. Nazwa stawki Jednostka Stawka (zł) Uwagi
dni robocze soboty, niedziele, święta
Stawki robót wodociągowo-kanalizacyjnych oraz stawki ryczałtowe pozostałych usług
1 wodociągowe roboty remontowo-montażowe godzina 45,60 91,20 1) 2) 5)
2 kanalizacyjne roboty remontowo-montażowe godzina 44,50 89,00 1) 2) 5)
3 usługi nadzoru branżowego godzina 100,00 X 2)
4 usługi uzgodnień technicznych sieci wod.-kan. godzina 85,00 X  
usługi uzgodnień technicznych sieci wod.-kan. 1/2 godziny 42,50 X  
5 wywiad branżowy na zlecenie odbiorcy (cena zależy od formatu mapy)

A 4 (1 arkusz)
skala 1: 500

100,00 X  
wielokrotność
arkusza A4      
20,00 X  
6 usługi nadzoru nad przebudową sieci wod.-kan. godzina 132,00 X 2)

 

L.p. Nazwa stawki Jednostka Stawka (zł) Uwagi
dni robocze soboty, niedziele, święta
Stawki elektrycznych robót remontowo-montażowych
7 elektryczne roboty remontowo-montażowe godzina 51,00 102,00 1) 2) 5)
Stawki robót remontowo-montażowych w zakresie automatyki
8 roboty remontowo-montażowe w zakresie automatyki godzina 47,00 94,00 1) 2) 5)
Stawki mechanicznych robót remontowo-montażowych
9 mechaniczne roboty remontowo-montażowe godzina 49,00 98,00 1) 2) 5)
Stawki robót remontowo-montażowych w zakresie remontów pomp i urządzeń
10 roboty remontowo-montażowe w zakresie remontów pomp i urządzeń godzina 45,00 90,00 1) 2) 5)
L.p. nazwa stawki jednostka stawka (zł) Uwagi
dni robocze soboty, niedziele, święta
Stawki prac wykonywanych przez pogotowie techniczne
11 prace wykonywane przez brygadę Pogotowia Technicznego godzina 45,00 90,00 1) 2) 5)
Stawki prac wykonywanych przez nadzór pogotowia technicznego
12 prace wykonywane przez nadzór Pogotowia Technicznego godzina 70,00 140,00 1) 2) 5)

 

L.p. Nazwa stawki Jednostka Stawka (zł) Uwagi
dni robocze soboty, niedziele, święta
Stawki na pojazdy i sprzęt służące do wyceny kompleksowych usług świadczonych przez PWIK
13 samochody nadzoru i eksploatacji sieci wod.-kan. godzina 79,00 124,00 4)
14 samochody nadzoru i eksploatacji sieci wod.-kan. kilometr 3,10 4,40 4)
15 samochody brygad remontowych godzina 100,00 146,50 4)
16 samochody brygad remontowych kilometr 3,40 4,50 4)
17 samochód samowyładowczy do 3,5t godzina 103,00 148,60 4)
18 samochód samowyładowczy do 3,5t kilometr 4,50 5,60 4)
19 samochód samowyładowczy pow. 3,5 t godzina 200,20 245,80 4)
20 samochód samowyładowczy pow. 3,5 t kilometr 6,70 7,80 4)
21 ciągnik siodłowy z naczepą godzina 163,30 252,30 4)
22 ciągnik siodłowy z naczepą kilometr 6,30 7,00 4)
23 samochód asenizacyjny - sieć wodociągowa godzina 158,70 204,30 4)
24 samochód asenizacyjny - sieć wodociągowa kilometr 7,40 8,10 4)
25 samochód asenizacyjny - sieć kanalizacyjna godzina 273,60 362,60 4)
26 samochód asenizacyjny - sieć kanalizacyjna kilometr 9,00 11,00 4)
27 samochód specjalny  godzina 395,00 550,00 4)
28 samochód specjalny kilometr 9,00 11,80 4)
29 koparko-ładowarka klasa JCB 3 godzina 156,40 200,90 3) 4)
30 koparka kołowa godzina 182,50 227,00 3) 4)
31 minikoparka godzina 66,60 111,10 3) 4)
Stawki za pracę sprzętu
32 zgrzewarka elektrooporowa godzina 237,00 436,00 4)
33 zgrzewarka doczołowa do Ø315 godzina 239,00 438,00 4)
34  praca rejestratora CELLO 4S/2i1P tydzień 263,00 X  
35 urządz. Hydrotest+HT3 godzina 190,00 373,00 4)
36 wypożyczenie wodomierza hydrantowego dzień 12,00 X  
37 maszyna przeciskowa Grundomat 75 N godzina 898,00 1183,00 4)
38 maszyna przeciskowa Grundomat 130 N godzina 1128,00 1413,00 4)
39 płyta dynamiczna punkt 90,90 112,00  
40 piła do cięcia asfaltu godzina 157,00 267,00 4)
41 stopa wibracyjna godzina 120,00 217,00 4)
42 agregat prądotwórczy godzina 156,00 255,00 4)
43 pompa Grundfos Unilift KP 350 moc - 700 W wydajność 14m/h godzina 195,00 374,00 4)
pompa szlamowa MP66-3 Pramac moc 5,9 KW przepływ 1340 l/min godzina 203,00 382,00 4)
44 agregat pompowy do wód opadowych i ścieków  godzina 415,00 609,00 4)
91

zgrzewarka polifuzyjna/pp

godzina 160,20 318,00 4)

 

L.p. Nazwa stawki Jednostka Stawka (zł)
dni robocze soboty, niedziele, święta
   Stawki ryczałtowe dotyczące zamknięcia i ponownego otwarcia oraz demontażu i ponownego montażu zasuwy
45 zamknięcie i ponowne otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym na wniosek Odbiorcy usługa 223,00 414,00
46

demontaż i ponowny montaż zasuwy na przyłączu wodociągowym (trwałe odcięcie oraz ponowne włączenie do wodociągu)

usługa 1539,00 2585,00

 

L.p. Nazwa stawki Jednostka Stawka (zł) Uwagi
dni robocze soboty, niedziele, święta
Pozostałe stawki
47 usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych wg stężenia wskaźnika ChZT  do 3000 mg/dm3* do 2 m3 sztuka 130,00 X 6)
do 5 m3  sztuka 260,00 X
do 7 m sztuka 380,00 X
do 10 m sztuka 500,00 X

powyżej 3000 mg/dm3**

do 2 m3  sztuka 156,60 X
do 5 m3  sztuka 326,50 X
do 7 m sztuka 473,10 X
do 10 m sztuka 633,00 X
usługa opróżniania osadników przydomowych oczyszczalni ścieków  do 2 m3 sztuka 200,80 X
każdy następny m3 m3 100,40 X
48 usługa czyszczenia lub/i udrożnienia kanalizacji pojazdem specjalistycznym  godzina 454,00 610,00 2) 4)
49 usługa przeprowadzenia próby szczelności powietrzem na
1 odcinku przewodu
odcinek 135,00 261,00 2) 7)
50 usługa monitorowania i przeglądu sieci kanalizacyjnej dla przewodów o długości poniżej 50m m 15,00 28,00 2) 7)
usługa monitorowania i przeglądu sieci kanalizacyjnej dla przewodów o długości powyżej 50m m 10,00 19,00
51 przestój samochodu inspekcyjnego z winy Zleceniodawcy, liczone za każde rozpoczęte 1/2 godziny  1/2 godziny 42,00 84,00  
przestój pojazdu specjalnego o poj. zbiornika do 5 m3 z winy Zleceniodawcy; liczone za każde rozpoczęte 1/2 godziny 1/2 godziny 91,00 136,00  
przestój pojazdu specjalnego do 10 m3 z winy Zleceniodawcy; liczone za każde rozpoczęte 1/2 godziny 1/2 godziny 197,50 275,00  
52 usługa przyjęcia i oczyszczenia 1m3 nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi ze zbiorników bezodpływowych wg stężenia wskaźnika ChZT do 3000 mg/dm3 m3 9,30 X 8)
powyżej 3000 mg/dm3 m3 22,60 X
usługa przyjęcia i oczyszczenia 1m3 nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków m3 44,70 X

 

L.p. Nazwa stawki Jednostka Stawka (zł)
dni robocze soboty, niedziele, święta
Stawki ryczałtowe na roboty monterskie związane z podlicznikami 
53 plombowanie (z ewentualnym programowaniem) wodomierza-podlicznika usługa  120,00 X
plombowanie (z ewentualnym programowaniem) wodomierza-podlicznika po godz. 15:00 usługa  220,00 X
54 zabudowa wodomierza-podlicznika DN 15 mm do godz. 15:00 usługa 207,50 X
zabudowa wodomierza-podlicznika DN 15 mm po godz. 15:00 usługa 301,00 X
55 zabudowa wodomierza-podlicznika DN 20 mm do godz. 15:00 usługa 248,00 X
zabudowa wodomierza-podlicznika DN 20 mm po godz. 15:00 usługa 333,00 X
56 zabudowa wodomierza-podlicznika, usługa bez materiału do godz. 15:00 usługa  113,00 X
zabudowa wodomierza-podlicznika, usługa bez materiału po godz. 15:00 usługa  207,00 X
Stawki usług związanych z przygotowaniem i dostarczeniem wodomierza do ekspertyzy
57 stawka ryczałtowa za czynności związane z przygotowaniem i dostarczeniem wodomierza do ekspertyzy usługa 449,00 X

 

L.p. Nazwa stawki Jednostka Stawka (zł)
dni robocze soboty, niedziele, święta
Stawki usług związanych z awariami
58 rozeznanie miejsca i przyczyny awarii usługa 113,00 156,60
Stawki za wykonanie 1 mb przyłącza wodociągowego 
59 wodociąg PE Dn 32 mm w drodze z asfaltu 1 mb 1260,00 X
60 wodociąg PE Dn 32 mm w nawierzchni z kostki betonowej 1 mb 792,00 X
61 wodociąg PE Dn 32 mm w gruncie rodzimym  1 mb 614,00 X
Stawki za wykonanie 1 mb przyłącza kanalizacyjnego 
62 kanał PVC Dn 160 mm w drodze z asfaltu 1 mb 1363,00 X
63 kanał PVC Dn 160 mm w nawierzchni z kostki betonowej 1 mb 915,00 X
64 kanał PVC Dn 160 mm w gruncie rodzimym 1 mb 740,00 X
Stawki za posadowienie 1 szt. studni kanalizacyjnej na ciągu podłączenia kanalizacyjnego 
65 studnia kanalizacyjna tworzywowa Dn 425 mm w drodze z asfaltu sztuka 3645,00 X
66 studnia kanalizacyjna tworzywowa Dn 425 mm w nawierzchni z kostki betonowej sztuka 2614,00 X
67 studnia kanalizacyjna tworzywowa Dn 425 mm w gruncie rodzimym sztuka 2194,00 X
Stawki za posadowienie 1 szt. studni wodomierzowej w gruncie rodzimym
68 studnia wodomierzowa z tworzywa sztucznego Dn 500 mm posadowiona w gruncie rodzimym sztuka 1582,00 X
L.p. Nazwa stawki Jednostka Stawka (zł) Uwagi
dni robocze soboty, niedziele, święta
Stawki usług związanych z obsługą geodezyjną
69 pomiar powykonawczy przyłącza wodociągowego - pierwsze przyłącze usługa  1039,00 X 9) 10)
70 pomiar powykonawczy przyłącza wodociągowego - każde następne usługa  822,00 X
71 pomiar powykonawczy przyłącza kanalizacyjnego - pierwsza studnia  usługa  1225,70 X
72 pomiar powykonawczy przyłącza kanalizacyjnego - każda następna usługa  1048,20 X
73 pomiar powykonawczy wodociągu - pierwsze 100 m usługa  1039,00 X
74 pomiar powykonawczy wodociągu - każde następne rozpoczęte 100 m usługa  784,00 X
75 pomiar powykonawczy kanalizacji - pierwsze 100 m usługa  1537,00 X
76 pomiar powykonawczy kanalizacji - każde następne rozpoczęte 100 m usługa  1047,00 X
77 wytyczenie sytuacyjne projektowanych (nowych) elementów do 5 pkt. usługa  836,00 X
78 wytyczenie sytuacyjne projektowanych (nowych) elementów - każdy następny w miejscu usługa  117,30 X
79 wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe projektowanych (nowych) elementów do 5 pkt.  usługa  1022,20 X
80 wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe projektowanych (nowych) elementów każdy następny w miejscu usługa  126,40 X
81 Wytyczenie sytuacyjne istniejących elementów do 5 pkt. usługa  533,00 X
82 Wytyczenie sytuacyjne istniejących elementów kolejne punkty w miejscu usługa  70,30 X
83 Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe istniejących elementów do 5 pkt.  usługa  710,60 X
84 wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe istniejących elementów kolejne punkty w miejscu usługa  126,40 X
85 pomiar powykonawczy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego - pierwsze przyłącza  usługa  1375,80 X
86 pomiar powykonawczy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego - każde następne przyłącze w miejscu usługa  743,10 X
87 aktualizacja mapy do celów projektowych (bez ustalania granic nieruchomości) - do 1 ha  usługa  1103,20 X
88 aktualizacja mapy do celów projektowych (bez ustalania granic nieruchomości) - każdy następny ha  usługa  526,60 X
89 pomiar powykonawczy inwentaryzacja budynku wraz z przyłączami  usługa  1599,90 X
90 usługa kompletna: mapa do celów projektowych (budynku z przyłączami do 1 ha) + wytyczenie (4 osie konstrukcyjne budynku + 1 reper roboczy) + inwentaryzacja powykonawcza. Pomiar powykonawczy inwentaryzacja budynku wraz z przyłączami  usługa  3832,60 X
L.p. nazwa stawki jednostka stawka (zł) Uwagi
dni robocze soboty, niedziele, święta
Pozostałe stawki
92 usługa odbioru wody z odwadnianego wykopu/zbiornika za każdy m3 m3 26,00 x 11)
nadzór nad realizacją  godzina 77,60 x

1) Do usług wymienionych w punktach 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dolicza się koszty pośrednie (60%), koszty zakupu materiałów (5%), zysk (9%).

2) Do usług wymienionych w punktach 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 48-50 dolicza się koszty dojazdu do odbiorcy, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.

3) Do usług wymienionych w punktach 29-30 dolicza się koszt dojazdu do odbiorcy w wysokości 1 godziny pracy sprzętu.

4) Wszystkie usługi wykonywane sprzętem wymienionym w poz. 13-33; 35, 37-38, 40-44, 48, 91 rozliczane są za każde rozpoczęte 1/2 godziny.

5) Stawki za godzinę wymienione w poz. 1-2; 7-12 rozliczane są za każde rozpoczęte 1/2 godziny pracy.

6) W przypadku usług wymienionych w punkcie 47: * usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych o stężeniu wskaźnika ChZT do 3000 mg/dm3 - min. objętość nieczystości ciekłych 1,3 m3.
W sytuacjach awaryjnych w soboty, niedziele i święta, gdy zajdzie konieczność awaryjnego opróżnienia zbiornika bezodpływowego: usługa będzie kalkulowana w sposób indywidualny w oparciu o stawkę za pracę pojazdu specjalnego z poz. 27 i poz. 28 w dni wolne.​
W przypadku usług wymienionych w punkcie 47: ** usługa opróżniania zbiornika nieczystości ciekłych o stężeniu wskaźnika ChZT pow. 3000 mg/dm3 - objętość nieczystości ciekłych minimum 1,6 m3

7) Do usług wymienionych w poz. 49 dolicza się koszt materiału w wysokości 10 zł netto, a do usług wymienionych w poz. 50 koszt materiału w wysokości 16 zł netto.

8) Usługi wymienione w punkcie 52 są świadczone od poniedziałku do soboty.

9)  Do usług wymienionych w punktach 69-90 dolicza się koszty dojazdu w wys. 3,10 zł/km netto.

10) W przypadku gdy usługi geodezyjne świadczone są jako element innej usługi wykonywanej przez przedsiębiorstwo stosuje się rabat w wys. 40% wartości stawki.

11) Do usług wymienionych w punkcie 92 dolicza się koszt dojazdu na miejsce realizacji usługi, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.

Do wartości wykonywanych usług dolicza się podatek VAT.