OGŁOSZENIE

Działając na podstawie przepisu art. 24e ust. 3 w związku z art. 24j ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jedn. Dz. U z 2020r. poz. 2028 ze zm.)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zamieszcza zatwierdzoną decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RZT.70.229.2021 z dnia 8 marca 2022 r.
Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującą
od 5 kwietnia 2022 r. na terenie miasta Ruda Śląska oraz na terenie części miasta Świętochłowice na okres 3 lat.


1. Taryfowe grupy odbiorców

Taryfowa grupa odbiorców obejmuje zarówno gospodarstwa domowe, odbiorców przemysłowych, jak i odbiorców pozostałych.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono sześć taryfowych grup odbiorców. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta taryfowa grupa odbiorców wody wyodrębniona została dla odbiorców usług korzystających z sieci wodociągowej stanowiącej własność Spółki. Jako kryterium podziału odbiorców na poszczególne grupy uwzględniono zróżnicowanie kosztów wchodzących w skład poszczególnych opłat abonamentowych (koszty odczytu, koszty rozliczenia) oraz formy dokonywania rozliczeń (faktura papierowa, e-faktura/usługa sms). Z uwagi na warunki techniczne, wyodrębniona została szósta taryfowa grupa odbiorców - niekorzystających z sieci wodociągowej Spółki, dla której koszt dostawy wody ogranicza się do eksploatacji punktu sprzedaży wody (studni wodomierzowej) oraz krótkiego przyłącza niepowiązanego z siecią wodociągową Przedsiębiorstwa.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono trzy taryfowe grupy odbiorców zróżnicowane wysokością opłaty abonamentowej w zależności od rodzaju kosztów wchodzących w jej skład. 

Taryfa zawiera stawki opłat abonamentowych skalkulowanych na podstawie kosztów usługi odczytu wodomierza/urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności. Opłata abonamentowa przypadająca na jednostkę rozliczenia poboru wody/odbioru ścieków wyrażona w złotych pobierana jest za jednomiesięczny okres rozliczeniowy.

Taryfowe grupy odbiorców obejmują:

 • grupa 1 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań wodomierza głównego za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w tym lokale w budynkach wielolokalowych;      
 • grupa 2 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków;   
 • grupa 3 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków;              
 • grupa 4 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o e-fakturę/usługę sms, na podstawie wskazań wodomierza głównego za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w tym lokale w budynkach wielolokalowych;
 • grupa 5 - odbiorcy korzystający z sieci Spółki rozliczani w oparciu o e-fakturę/usługę sms, na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, za usługę dostarczania wody lub usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
 • grupa 6 - odbiorcy niekorzystający z sieci wodociągowej Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań wodomierza głównego za usługę dostarczania wody;    
 • grupa 7 - odbiorcy korzystający z sieci kanalizacyjnej Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego (przepływomierza);             
 • grupa 8 - odbiorcy korzystający z sieci kanalizacyjnej Spółki rozliczani w oparciu o fakturę papierową, na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub ilości ścieków określonej w umowie;
 • grupa 9 - odbiorcy korzystający z sieci kanalizacyjnej Spółki rozliczani w oparciu o e-fakturę/usługę sms, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego (przepływomierza).

2. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

2.1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – taryfa wieloczłonowa, niejednolita:

a)    cena za dostarczoną wodę – iloczyn pobranej wody ustalonej na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub w oparciu o przeciętne normy zużycia wody i ceny wody w zł/m³, pobierana za okres rozliczeniowy,

b)    opłata abonamentowa przypadająca na jednostkę rozliczenia w zł, pobierana za okres rozliczeniowy w rozliczeniach:

 • w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
 • z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,
 • w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
Tabela 1.  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

w okresie
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie
od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie
od 25 do 36 miesiąca
obowiązywania
nowej taryfy

Jednostka miary

Cena netto

Cena
z 8% podatkiem
VAT

Cena netto

Cena
z 8% podatkiem
VAT

Cena netto

Cena
z 8% podatkiem
VAT

Grupa 1

cena 1 m3 wody

5,57

6,02

5,71

6,17

5,90

6,37

zł / m3

Opłata abonamentowa

4,59

4,96

4,59

4,96

4,59

4,96

zł/m-c/

jednostkę rozliczenia

Grupa 2

 

cena 1 m3 wody

5,57

6,02

5,71

6,17

5,90

6,37

zł / m3

Opłata abonamentowa

4,92

5,31

4,92

5,31

4,92

5,31

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

Grupa 3

 

cena 1 m3 wody

5,57

6,02

5,71

6,17

5,90

6,37

zł / m3

Opłata abonamentowa

4,26

4,60

4,26

4,60

4,26

4,60

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

Grupa 4

 

cena 1 m3 wody

5,57

6,02

5,71

6,17

5,90

6,37

zł / m3

Opłata abonamentowa

1,67

1,80

1,67

1,80

1,67

1,80

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

Grupa 5

 

cena 1 m3 wody

5,57

6,02

5,71

6,17

5,90

6,37

zł / m3

Opłata abonamentowa

2,00

2,16

2,00

2,16

2,00

2,16

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

Grupa 6

 

cena 1 m3 wody

2,72

2,94

2,72

2,94

2,72

2,94

zł / m3

Opłata abonamentowa

4,59

4,96

4,59

4,96

4,59

4,96

zł/m-c/ jednostkę rozliczenia

 

 

2.2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – taryfa wieloczłonowa, niejednolita:

a)    cena za odprowadzone ścieki – iloczyn ilości ścieków, ustalonej na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub w oparciu o przeciętne normy zużycia wody  lub na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków i ceny za odprowadzone ścieki w zł/m³, pobierana za okres rozliczeniowy,

b)    opłata abonamentowa przypadająca na jednostkę rozliczenia w zł, pobierana za okres rozliczeniowy w rozliczeniach:
- za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
- za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego (przepływomierza).

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług.
Stawka podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 % - przy dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków oraz opłacie abonamentowej.

Tabela 2.   Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Jednostka miary

Cena netto

Cena z 8%

podatkiem

 VAT

Cena netto

Cena z 8%

podatkiem

 VAT

Cena netto

Cena z 8%

 podatkiem

 VAT

 

Grupa 1

 

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

9,98

10,78

10,43

11,26

10,65

11,50

zł / m3

 

Grupa 2

 

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

9,98

10,78

10,43

11,26

10,65

11,50

zł / m3

Grupa 3

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

9,98

10,78

10,43

11,26

10,65

11,50

zł / m3

 

Grupa 4

 

 

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

9,98

10,78

10,43

11,26

10,65

11,50

zł / m3

 

Grupa 5

 

 

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

9,98

10,78

10,43

11,26

10,65

11,50

zł / m3

 

Grupa 7

 

 

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

9,98

10,78

10,43

11,26

10,65

11,50

zł / m3

Opłata abonamentowa

4,59

4,96

4,59

4,96

4,59

4,96

zł/m-c/  jednostkę rozliczenia

 

Grupa 8

 

 

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

9,98

10,78

10,43

11,26

10,65

11,50

zł / m3

Opłata abonamentowa

4,26

4,60

4,26

4,60

4,26

4,60

zł/m-c/  jednostkę rozliczenia

 

Grupa 9

 

 

cena 1 m3 odprowadzonych ścieków

9,98

10,78

10,43

11,26

10,65

11,50

zł / m3

Opłata abonamentowa

1,67

1,80

1,67

1,80

1,67

1,80

zł/m-c/  jednostkę rozliczenia

 

2.3. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Tabela 3.   Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

Lp.

Wskaźnik zanieczyszczenia

Wartość stężenia dopuszczalnego

Jednostka

1

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

750

mg O2 / dm3

2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

1250

mg O2 / dm3

3

Zawiesina ogólna

500

mg / dm3

4

Azot amonowy (N-NH4+)

200

mg N-NH4 / dm3

5

Fosfor ogólny (Pog)

15

mg P / dm3

Tabela 4.   Stawki jednostkowe za przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

Lp.

Kategoria cenowa

Zakresy wartości ponadnormatywnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń

Stawka jednostkowa netto

Stawka jednostkowa brutto

BZT5

ChZT

Zawiesina ogólna

NH4+

Pog

[mg O2 / dm3]

[mg O2 / dm3]

[mg / dm3]

[mg N-NH4 / dm3]

[mg P / dm3]

[zł / m3]

[zł / m3]

1

I

(750 ; 1250>

(1250 ; 2100>

(500 ; 750>

(200 ; 300>

(15 ; 23>

2,07

2,24

2

II

(1250 ; 1750>

(2100 ; 2950>

(750 ; 1000>

(300 ; 400>

(23 ; 31>

4,13

4,46

3

-

Powyżej 1750

Powyżej 2950

Powyżej 1000

Powyżej 400

Powyżej 31

Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie miasta Ruda Śląska oraz na terenie części miasta Świętochłowice na lata 2022 – 2025

Decyzja PGW Wody Polskie nr GL.RZT.70.229.2021 z dnia 8 marca 2022 r.

Komunikat dotyczący taryfy na lata 2022-2025


Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie miasta Ruda Śląska oraz na terenie części miasta Świętochłowice na lata 2019 - 2022

Decyzja PGW Wody Polskie nr GL.RZT.070.2.2.2019


Stawki netto robót wodociągowo-kanalizacyjnych i pozostałych usług obowiązujące od 01.04.2021 r.

STAWKI ROBÓT WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH ORAZ STAWKI RYCZAŁTOWE POZOSTAŁYCH USŁUG

L.p.

nazwa

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele 
i święta

1

wodociągowe roboty remontowo-montażowe do których należy doliczyć koszty określone w odsyłaczach 1) i 2)

godzina

28,00 zł

54,00 zł

2

kanalizacyjne roboty remontowo-montażowe do których należy doliczyć koszty określone w odsyłaczach 1) i 2)

godzina

28,00 zł

54,00 zł

3

usługi nadzoru branżowego

do których należy doliczyć koszt określony w odsyłaczu 2)

godzina

80,00 zł

4

usługi uzgodnień technicznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

godzina

80,00 zł

5

usługi uzgodnień technicznych sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

1/2 godziny

40,00 zł

6

usługi nadzoru nad przebudową sieci wodociągowej i kanaliz. do których należy doliczyć koszt określony w odsyłaczu 2)

godzina

115,00 zł

(1 ) Podaną stawkę należy powiększyć o:

 • koszty pośrednie w wysokości  - 60%
 • koszty zakupu materiałów - 5%
 • zysk (po odliczeniu kosztu materiałów) - 9%

(2) Podaną kwotę należy powiększyć o koszty dojazdu do odbiorcy, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.

STAWKI ELEKTRYCZNYCH ROBÓT REMONTOWO-MONTAŻOWYCH
nazwa jednostka dni robocze soboty, niedziele i święta

 

elektryczne roboty remontowo-montażowe

godzina 29,00 zł 55,00 zł

Podaną stawkę należy powiększyć o:

 • koszty pośrednie w wysokości - 60%
 • koszty zakupu materiałów - 5%
 • zysk (po odliczeniu kosztu materiałów) - 9%
 • koszty dojazdu do odbiorcy, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.
STAWKI ROBÓT REMONTOWO-MONTAŻOWYCH W ZAKRESIE AUTOMATYKI
nazwa jednostka dni robocze soboty, niedziele i święta

roboty remontowo-montażowe w zakresie automatyki 

godzina

28,00 zł

53,00 zł

Podaną stawkę należy powiększyć o:

 • koszty pośrednie w wysokości - 60%
 • koszty zakupu materiałów - 5%
 • zysk (po odliczeniu kosztu materiałów) - 9%
 • koszty dojazdu do odbiorcy, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.
STAWKI MECHANICZNYCH ROBÓT REMONTOWO-MONTAŻOWYCH
nazwa jednostka dni robocze soboty, niedziele i święta

mechaniczne roboty remontowo-montażowe 

godzina 28,00 zł 53,00 zł

Podaną stawkę należy powiększyć o:

 • koszty pośrednie w wysokości - 60%
 • koszty zakupu materiałów - 5%
 • zysk (po odliczeniu kosztu materiałów) - 9%
 • koszty dojazdu do odbiorcy, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.

STAWKI NA POJAZDY I SPRZĘT

L.p.

 

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele
i święta

1

samochody nadzoru i eksploatacji sieci wod.-kan.

godzina

46,00 zł

71,00 zł

2

samochody nadzoru i eksploatacji sieci wod.-kan.

kilometr

2,70 zł

3,10 zł

3

samochody brygad remontowych

godzina

56,00 zł

79,00 zł

4

samochody brygad remontowych

kilometr

2,70 zł

3,30 zł

5

samochód samowyładowczy do 3,5 t

godzina

63,00 zł

82,00 zł

6

samochód samowyładowczy do 3,5 t

kilometr

3,90 zł

4,40 zł

7

samochód samowyładowczy pow. 3,5 t

godzina

92,00 zł

111,00 zł

8

samochód samowyładowczy pow. 3,5 t

kilometr

4,30 zł

4,80 zł

9

ciągnik siodłowy z naczepą

godzina

148,00 zł

168,00 zł

10

ciągnik siodłowy z naczepą

kilometr

5,50 zł

5,90 zł

11

samochód asenizacyjny SW

godzina

105,00 zł

143,00 zł

12

samochód asenizacyjny SW

kilometr

4,10 zł

4,60 zł

11

samochód asenizacyjny SK

godzina

97,00 zł

148,00 zł

12

samochód asenizacyjny SK

kilometr

4,20 zł

5,30 zł

13

samochód specjalny czyszczenie kanalizacji

godzina

190,00 zł

260,00 zł

14

samochód specjalny czyszczenie kanalizacji

kilometr

5,90 zł

7,50 zł

15

koparko-ładowarka klasa JCB 3

godzina

91,00 zł

111,00 zł

16

koparka kołowa

godzina

115,00 zł

134,00 zł

17

mikrokoparka

godzina

51,00 zł

74,00 zł

STAWKI ZA PRACĘ SPRZĘTU

L.p.

 nazwa

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele
i święta

1

zgrzewarka elektrooporowa

godzina

109,00 zł

205,00 zł

2

zgrzewarka doczołowa

godzina

127,00 zł

223,00 zł

3

zgrzewarka doczołowa do Ø315

godzina

112,00 zł

208,00 zł

4

korelator

godzina

180,00 zł

276,00 zł

5

zgrzewarka polifuzyjna/pp

godzina

93,50 zł

180,00 zł

6

metrolog

tydzień

155,00 zł

7

pompa

godzina

94,00 zł

180,00 zł

8

urządz. Hydrotest+HT3

godzina

110,00 zł

196,00 zł

9

wypożyczenie wodomierza hydrantowego

dzień

6,80 zł

10

maszyna przeciskowa Grundomat 75 N

godzina

392,00 zł

468,00 zł

11

maszyna przeciskowa Grundomat 130 N

godzina

362,00 zł

458,00 zł

12

płyta dynamiczna

punkt

49,00 zł

87,00 zł

13

płyta statyczna VSS

punkt

441,00 zł

871,00 zł

14

piła do cięcia asfaltu

godzina

81,00 zł

137,00 zł

15

stopa wibracyjna

godzina

78,00 zł

133,00 zł

16

agregat prądotwórczy

godzina

105,00 zł

200,00 zł

STAWKI RYCZAŁTOWE DOT. ZAMKNIĘCIA I PONOWNEGO OTWARCIA ORAZ DEMONTAŻU I PONOWNEGO MONTAŻU ZASUWY

L.p.  nazwa jednostka dni robocze soboty, niedziele i święta
1 zamknięcie i ponowne otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowy usługa 120,00 zł 180,00 zł
2 demontaż i ponowny montaż zasuwy na przyłączu wodociągowym (trwałe odcięcie oraz ponowne włączenie do wodociągu) usługa 851,00 zł 1407,00 zł

POZOSTAŁE STAWKI

L.p. 

nazwa 

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele i święta

1

usługa opróżniania szamba za m2 wg stężenia wskaźnika ChZT

(4)

do 3000 mg/dm3

do 2 m3

sztuka

56,60 zł

za każdy kolejny m3 m3 28,30 zł

powyżej 3000 mg/dm3

m3

39,70 zł

2

usługa przeprowadzenia próby szczelności powietrzem na 1 odcinku przewodu

do której należy doliczyć koszty określone w odsyłaczu 2)

odcinek

103,00 zł

174,00 zł

3

usługa monitorowania i przeglądu sieci kanalizacyjnej dla przewodów o długości poniżej 50 m

do której należy doliczyć koszty określone w odsyłaczach 2) i 3)

m

8,70 zł

14,00 zł

4

usługa monitorowania i przeglądu sieci kanalizacyjnej dla przewodów o długości powyżej 50 m

do której należy doliczyć koszty określone w odsyłaczach 2) i 3)

m

4,30 zł

7,00 zł

5

usługa przyjęcia
i oczyszczenia 1mnieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi wg stężenia wskaźnika ChZT

do 3000 mg/dm3

m3

8,30 zł

powyżej 3000 mg/dm3

m3

19,70 zł

(2) Podaną kwotę należy powiększyć o koszty dojazdu do odbiorcy, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.

(3) Podaną kwotę należy powiększyć o koszt materiału w wysokości 5,30 zł netto.

(4) W przypadku usługi opróżniania szamba wg stężenia wskaźnika ChZT podana stawka obowiązuje od poniedziałku do soboty.

STAWKI RYCZAŁTOWE NA ROBOTY MONTERSKIE ZWIĄZANE Z PODLICZNIKAMI
L.p. nazwa  jednostka dni robocze soboty, niedziele i święta
1 plombowanie (z ewentualnym programowaniem) wodomierza-podlicznika usługa 43,00 zł
2 zabudowa wodomierza-podlicznika DN 15 mm usługa 121,00 zł
3 zabudowa wodomierza-podlicznika DN 20 mm usługa 137,00zł
4 zabudowa wodomierza-podlicznika (usługa bez materiału)  usługa 64,00 zł
STAWKI USŁUG ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I DOSTARDCZENIEM WODOMIERZA DO EKSPERTYZY
L.p. nazwa  jednostka dni robocze soboty, niedziele i święta
1 stawka ryczałtowa za czynności związane z przygotowaniem i dostarczeniem wodomierza do ekspertyzy usługa 171,00 zł
STAWKI USŁUG ZWIĄZANYCH Z AWARIAMI
L.p.  nazwa jednostka dni robocze soboty, niedziele i święta
1 rozeznanie miejsca i przyczyny wystąpienia awarii usługa 50,00 zł 50,00 zł
STAWKI USŁUG NADZORU NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI
L.p. nazwa jednostka dni robocze soboty, niedziele i święta
1

usługa nadzoru nad robotami budowlanymi

godzina 118,20 zł

1/2 godziny 59,10 zł

Podaną stawkę należy powiększyć o koszty dojazdu do odbiorcy, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.

STAWKI USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ GEODEZYJNĄ

L.p.

 nazwa

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele i święta

1

pomiar powykonawczy przyłącza wodociągowego - pierwsze przyłącze

usługa

280,00 zł

2

pomiar powykonawczy przyłącza wodociągowego - każde następne

usługa

130,00 zł

3

pomiar powykonawczy przyłącza kanalizacyjnego - pierwsza studnia

usługa

320,00 zł

4

pomiar powykonawczy przyłącza kanalizacyjnego - każda następna

usługa

130,00 zł

5

pomiar powykonawczy wodociągu - pierwsze 100 m

usługa

325,00 zł

6

pomiar powykonawczy wodociągu - każde następne rozpoczęte 100 m

usługa

195,00 zł

7

pomiar powykonawczy kanalizacji - pierwsze 100 m

usługa

330,00 zł

8

pomiar powykonawczy kanalizacji - każde następne rozpoczęte 100 m

usługa

200,00 zł

Podaną stawkę należy powiększyć o koszty dojazdu do odbiorcy, zgodnie z ustalonymi stawkami za kilometr.

STAWKI ZA WYKONANIE 1 MB PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

L.p.

 nazwa

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele
i święta

1

Wodociąg PE Dn 32 mm w drodze z asfaltu

1 mb

808,10 zł

2

Wodociąg PE Dn 32 mm w nawierzchni z kostki betonowej

1 mb

482,60 zł

3

Wodociąg PE Dn 32 mm w gruncie rodzimym

1 mb

373,70 zł

STAWKI ZA WYKONANIE 1 MB PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

L.p.

 nazwa

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele
i święta

1

Kanał PVC Dn 160 mm w drodze z asfaltu

1 mb

890,30 zł

2

Kanał PVC Dn 160 mm w nawierzchni z kostki betonowej

1 mb

565,10 zł

3

Kanał PVC Dn 160 mm w gruncie rodzimym

1 mb

455,90 zł

STAWKI ZA POSADOWIENIE 1 SZT. STUDNI KANALIZACYJNEJ NA CIĄGU PODŁĄCZENIA KANALIZACYJNEGO

L.p.

 nazwa

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele
i święta

1

Studnia kanalizacyjna tworzywowa Dn 425 mm w drodze z asfaltu

sztuka

1 855,10 zł

2

Studnia kanalizacyjna tworzywowa Dn 425 mm w nawierzchni z kostki betonowej

sztuka

1 529,90 zł

3

Studnia kanalizacyjna tworzywowa Dn 425 mm w gruncie rodzimym

sztuka

1 428,60 zł

STAWKI ZA POSADOWIENIE 1 SZT. STUDNI WODOMIERZOWEJ W GRUNCIE RODZIMYM

L.p.

 nazwa

jednostka

dni robocze

soboty, niedziele
i święta

1

Studnia wodomierzowa z tworzywa sztucznego Dn 500mm posadowiona w gruncie rodzimym

sztuka

1 210,10 zł

Do wartości wykonywanych usług dolicza się podatek VAT.