iBOK Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Co to jest IBOK?

IBOK czyli Internetowe Biuro Obsługi Klienta to multimedialny serwis umożliwiający profesjonalną i kompleksową obsługę Odbiorców za pośrednictwem Internetu.

Możliwości jakie daje IBOK:

 • pełen dostęp do wystawionych faktur,
 • wgląd w historię odczytów wodomierzy, historię umów i kopii zeskanowanych dokumentów
 • przeprowadzanie analiz zużytej wody,
 • podgląd aktualnego stanu swoich rozliczeń wraz z możliwością przeglądania rozliczeń wcześniejszych,
 • otrzymywanie informacji na temat bieżących rachunków,
 • kontrola statusu urządzeń pomiarowych.

Jak uzyskać dostęp do indywidualnego konta IBOK?

Jeżeli posiadasz aktualną umowę o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków wypełnij krótki wniosek rejestracyjny, oraz zaakceptuj warunki zawarte w Regulaminie IBOK. Następnie, na podany adres e-mail otrzymasz login oraz hasło dostępu do indywidualnego konta IBOK.

Wraz z pierwszym logowaniem konto zostaje aktywowane. Od tej chwili możesz w pełni korzystać z wszystkich usług, jakie oferuje IBOK.


Rejestracja w Internetowym Biurze Obsługi Klienta

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta, wypełnij poniższy formularz rejestracji:


Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH  

1. Dlaczego przekazujemy Ci poniższe informacje? 

Chcemy, aby sposób przetwarzania Twoich danych osobowych był dla Ciebie zrozumiały i transparentny. Ponadto, obowiązek przekazania poniższych informacji nakładają na nas przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) czyli podmiotem, który decyduje w jakim celu i w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, dane kontaktowe: Ruda Śląska (41-709) ul. Pokoju 13, e-mail: bok@pwik.com.pl.

3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • aby świadczyć dla Ciebie usługę Internetowego Biura Obsługi Klienta na zasadach określonych w Regulaminie IBOK (utworzyć Ci konto, umożliwić korzystanie z poszczególnych funkcjonalności IBOK, obsłużyć ewentualną reklamację związaną z IBOK). Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), tj. Regulaminu korzystania z IBOK;
 • jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe w zakresie e-mail lub także telefon (o ile go podasz) będą wykorzystywane w celu informacyjnym/kontaktowym (będziemy Cię informować m. in. o awariach, remontach, opłatach). Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest Twoja zgoda (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym w związku z ewentualnymi roszczeniami z tytułu szkody wyrządzonej przez bezprawne korzystanie z serwisu IBOK. Cel ten stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes ADO i jest jego podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem? 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – jeśli ich nie podasz, nie będziesz mógł korzystać z usługi IBOK (za wyjątkiem danych w zakresie numeru telefonu, których podanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość skorzystania z usługi IBOK).

5. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

6. Komu będą przekazywane Twoje dane osobowe?

Dostęp do Twoich danych osobowych otrzymają upoważnieni pracownicy ADO. Ponadto, Twoje dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność np. kancelariom prawnym, firmom serwisującym systemy informatyczne ADO, dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej,
 • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe gromadzone w związku z korzystaniem z usługi IBOK będą przetwarzane przez okres korzystania z usługi. Po zakończeniu korzystania z usługi IBOK, ADO zaprzestaje przetwarzania Twoich danych osobowych w systemie IBOK, z wyjątkiem sytuacji, gdy stwierdzone zostało niedozwolone korzystanie z usługi (wtedy dane są przetwarzane przez okres i w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi) lub sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest dopuszczalne na podstawie odrębnych ustaw lub umowy (wtedy dane są przetwarzane przez okres określony w ustawie lub umowie).

Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej, niż do upływu terminów przedawnienia roszczeń wskazanych w przepisach prawa.

8. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
 • przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w oparciu o Twoją zgodę lub umowę zawartą pomiędzy Tobą a ADO,
 • wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację (dotyczy to danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.