Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej w dniu 28.09.2001 r. wpisane zostało decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000048747.

 • NIP: 641-00-14-068
 • Regon: 271909683
 • Wysokość kapitału zakładowego:  46 408 000,00 zł

Struktura organizacyjna PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Zarząd Spółki:

 • Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
 • Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Generalnemu podlega odpowiednio:

 • Pełnomocnik ds. inwestycji
 • Pełnomocnik ds. optymalizacji procesów
 • Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych
 • Pion Głównego Księgowego

Komórki bezpośrednio podległe Prezesowi Zarządu:

 • Biuro Zarządu
 • Dział Kadr i Płac
 • Biuro Obsługi Klienta
 • Dział Rozwoju
 • Sekcja Obsługi Informatycznej 
 • Zespół ds. informacji o terenie
 • Sekcja Ochrony Środowiska
 • Sekcja ds. obsługi nieruchomości
 • Zespół ds. prawno-organizacyjnych
 • Zespół ds. BHP, ppoż. i OC
 • Pełnomocnik ds. zarządzania jakością
 • Administrator bezpieczeństwa danych osobowych

Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych:

 • Dział Sieci Wodociągowej
 • Dział Sieci Kanalizacyjnej
 • Dział Utrzymania Ruchu
 • Dział Transportu
 • Dział Oczyszczania Ścieków
 • Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji
 • Pogotowie Techniczne
 • Dział Kontroli i Monitorowania Sieci Wod.-Kan.
 • Zespół ds. gospodarki magazynowej i zaopatrzenia
 • Zespół Inspektorów Nadzoru

Pion Głównego Księgowego:

 • Dział Finansowo-Księgowy