Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej w dniu 28.09.2001 r. wpisane zostało decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000048747.

 • NIP: 641-00-14-068
 • Regon: 271909683
 • Wysokość kapitału zakładowego: 25 987 000,00 zł

Struktura organizacyjna PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Zarząd Spółki:

 • Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
 • Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych

Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Generalnemu podlega odpowiednio:

 • Pion Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych (DT)
 • Pion Głównego Księgowego (GF)

Komórki bezpośrednio podległe Prezesowi Zarządu:

 • Biuro Zarządu (GZ)
 • Sekretariat (GS)
 • Dział Kadr i Płac (GK)
 • Biuro Obsługi Klienta (GB)
 • Dział Obsługi Informatycznej (GI)
 • Dział Rozwoju (GR)
 • Sekcja ds. informacji o terenie (GT)
 • Zespół ds. kontrolingu i analiz ekonomicznych (GAE)
 • Zespół ds. prawno-organizacyjnych (GOP)
 • Zespół ds. BHP, ppoż. i OC (GOB)
 • Pełnomocnik ds. zarządzania jakością (GPJ)
 • Administrator bezpieczeństwa danych osobowych (GDO)

Wiceprezesowi Zarządu ds. Technicznych podlega:

 • Pion Dyrektora ds. Technicznych (TT)
 • Pion Dyrektora ds. Eksploatacyjnych (TS)

Komórki bezpośrednio podległe Wiceprezesowi Zarządu ds. Technicznych:

 • Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji (TI)
 • Pogotowie Techniczne (TP)
 • Dział Opomiarowania, Kontroli i Monitorowania Sieci (TW)

Pion Dyrektora ds. Technicznych:

 • Dział Oczyszczania Ścieków (TO)
 • Sekcja ds. uzgodnień technicznych (TU)
 • Dział Ochrony Środowiska (TK)
 • Sekcja ds. obsługi nieruchomości (TN)
 • Sekcja ds. gospodarki magazynowej (TM)
 • Zespół ds. szkód górniczych (TTG)
 • Zespół Inspektorów Nadzoru (TTN)

Pion Dyrektora ds. Eksploatacyjnych:

 • Dział Sieci Wodociągowej (SW)
 • Dział Sieci Kanalizacyjnej (SK)
 • Dział Utrzymania Ruchu (SU)
 • Dział Transportu (ST)
 • Zespół ds. kanalizacji deszczowej (SD)

Pion Głównego Księgowego:

 • Dział Finansowo-Księgowy (FK)
 • Sekcja ds. sprzedaży (FS)