Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 1. Ile wynoszą opłaty za wodę i odbiór ścieków?
 2. Jakie są terminy płatności za wodę i odbiór ścieków?
 3. Czy woda z sieci spełnia wymagane normy dotyczące jakości?
 4. Jak sprawdza się jakość wody i kto za te badania odpowiada?
 5. Jaka jest twardość wody w Rudzie Śląskiej?
 6. Czy wodę z kranu można pić bez przegotowania?
 7. Dlaczego woda pozostawia osad w czajnikach i na grzałkach?
 8. Czy PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Ślaskiej przeprowadza badania wody i ścieków na zlecenie.
 9. Gdzie znajdę dokumenty, zlecenia i wnioski do pobrania?
 10. Jak przyłączyć się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?
 11. Jak zamontować podlicznik, np. do podlewania ogrodu?
 12. Jak chronić wodomierz przed mrozem?
 13. Co zrobić po otrzymaniu od projektanta dokumentacji technicznej?
 14. Czy PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Ślaskiej finansuje wykonanie przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych?
 15. Jak zawrzeć umowę na usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych?
 16. Jak złożyć reklamację?
 17. Jak złożyć wniosek o korektę ścieków?
 18. Jak przepisać umowę o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków na innego odbiorcę?
 19. Czy można zawrzeć umowy o dostarczanie wody na poszczególne lokale w budynkach wielolokalowych?
 20. Jak zgłaszać awarię sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej?
 21. Czego nie wolno wyrzucać do kanalizacji?

 1. Ile wynoszą opłaty za wodę i odbiór ścieków?
  Od 11 lutego 2024 r. do 10 lutego 2025 r., cena 1 metra sześciennego wody wynosi 7 złotych i 12 groszy, natomiast cena 1 metra sześciennego odprowadzonych ścieków to 11 złotych i 82 grosze.
  Szczegółowe informacje na temat taryfy znajdziesz w zakładce Strefa Klienta/Taryfy za wodę i ścieki

 1. Jakie są terminy płatności za wodę i odbiór ścieków?
  Termin płatności dla wszystkich Odbiorców wynosi 21 dni od daty wystawienia faktury za dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

 1. Czy woda z sieci spełnia wymagane normy dotyczące jakości?
  Tak, woda do wodomierza Klienta spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oraz Dyrektywy Unii Europejskiej z 1998 r. (Nr 98/83/EC).
  Szczegółowe informacje na temat jej parametrów jakościowych znajdziesz w zakładce Jakość wody/Jaką mam wodę.

 1. Jak sprawdza się jakość wody i kto za te badania odpowiada?
  Woda, którą dostarczamy do wodomierzy głównych, poddawana jest rygorystycznym badaniom na wszystkich etapach produkcji i dostaw.

  W Rudzie Śląskiej nadzór nad jej jakością sprawują trzy instytucje:
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
 • PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,
 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach – dostawca wody dla Rudy Śląskiej.

  W ciągu roku wykonujemy średnio 300 analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek pobieranych z 20 punktów zakupu wody oraz z sieci wewnętrznej. Nasi Pracownicy codziennie czuwają, aby spełniała wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Dyrektywie unijnej w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 1. Jaka jest twardość wody w Rudzie Śląskiej?
  Dzięki wykonywanym analizom fizykochemicznym wiemy, że w południowych i centralnych dzielnicach naszego miasta, woda zawiera niskie stężenia jonów wapnia i magnezu, więc jest miękka. Natomiast woda dostarczana do północnych dzielnic, tj. Ruda i Orzegów, charakteryzuje się wyższym stopniem twardości.
  Szczegółowe informacje na temat jej  parametrów znajdziesz w zakładce Jakość wody/Jaką mam wodę.

 1. Czy wodę z kranu można pić bez przegotowania?
  Zimna woda, którą dostarczamy Klientom do budynków (do głównego wodomierza), spełnia wymogi odpowiednich przepisów i można ją pić bez przegotowania.
  Jej jakość w budynkach, w niekorzystnych warunkach eksploatacji i utrzymania wewnętrznej instalacji wodociągowej, może jednak ulec pogorszeniu. Do przyczyn bakteriologicznego zanieczyszczenia (czyli powstawania tzw. biofilmu – siedliska drobnoustrojów) wody pobieranej bezpośrednio przez konsumenta można zaliczyć: zastoiny wody w rurach, zakończenia kranów (sitka, perlatory) czy dodatkowe filtry, niewymieniane przez długi okres, niepoddawane okresowemu czyszczeniu, czy też dezynfekcji.
  Wyżej wymienione, pozornie błahe czynniki mogą powodować znaczne pogorszenie jakości wody pitnej. Na tego typu sytuacje nie ma jednak wpływu PWiK czy Sanepid. Odpowiedzialnym za zapewnienie bezpiecznego użytkowania i eksploatacji wewnętrznej instalacji wodociągowej jest właściciel lub zarządca nieruchomości.

  Jak sami możemy poprawić jakość wody wodociągowej?
 • Po dłuższej nieobecności w domu odkręcić wszystkie krany na 2-3 minuty i pozwolić wodzie swobodnie płynąć.
 •  Często myć wylewkę kranu, co zabezpiecza przed gromadzeniem się bakterii zanieczyszczających wodę.

 1. Dlaczego woda pozostawia osad w czajnikach i na grzałkach?
  Woda wodociągowa, jak i inne wody naturalne, zawiera różne minerały i mikroelementy. Przegotowanie wody powoduje wytrącenie w postaci osadu (kamienia) części minerałów – zwłaszcza związków wapnia i magnezu – co zmiękcza wodę, ale również powoduje zubożenie jej składu mineralnego. Wytrącony osad nie świadczy o zanieczyszczeniu, lecz o określonej twardości wody.

 1. Czy PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Ślaskiej przeprowadza badania wody i ścieków na zlecenie.
  Spółka nie ma takiej usługi w swojej ofercie.

 1. Gdzie znajdę dokumenty, zlecenia i wnioski do pobrania?
  Pliki do pobrania znajdziesz w zakładce Strefa Klienta/dokumenty i wnioski do pobrania

 1. Jak można przyłączyć się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?
  W pierwszej kolejności należy wystąpić do PWIK z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przedmiotowego obiektu. Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu - wzór planu zabudowy.

  Dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w przypadku problemów z wypełnieniem wniosku można przyjąć wartości z tabelki.

  ilość mieszkańców

  Qd śred [m3/d]
  zużycie jednostkowe 100l/M*d

  Qh max [m3/h]
  Nd=1,8       Nh=2,8

  1

  0,1

  0,02

  2

  0,2

  0,04

  3

  0,3

  0,06

  4

  0,4

  0,08

  5

  0,5

  0,11

  6

  0,6

  0,13

 1. Jak zamontować podlicznik, np. do podlewania ogrodu?
  Jeżeli Twoja nieruchomość wyposażona jest w przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, będziesz mógł wykonać montaż dodatkowego wodomierza do pomiaru wody przeznaczonej do bezpowrotnego zużycia, np. do podlewania ogrodów przydomowych, boisk czy celów technologicznych.

  Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Strefa Klienta/podlewaj swój ogród taniej

 1. Jak chronić wodomierz przed mrozem?
  Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz się w zakładce Edukacja ekologiczna/kropla wiedzy

 1. Co zrobić po otrzymaniu od projektanta dokumentacji technicznej?
 • Jeżeli wydane warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wymagają uzgodnienia projektu technicznego, należy wystąpić do PWIK z wnioskiem o jego uzgodnienie dołączając dwa egzemplarze dokumentacji.
 • Jeżeli wydane warunki jednoznacznie nie wskazują na konieczność uzgodnienia projektu technicznego, PWIK nie dokonuje jego uzgodnienia.

 1. Czy PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej finansuje wykonanie przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych?
  Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków realizację budowy przyłączy do sieci wod-kan zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
  (Art. 15  pkt. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 537 ze zm.).

 1. Jak zawrzeć umowę na usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych?
  Mieszkańcy oraz lokalne firmy mogą korzystać z usługi odbioru nieczystości ciekłych z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.
  Pierwszym krokiem jest złożenie w siedzibie Spółki wniosku (Strefa Klienta/dokumenty i wnioski do pobrania/załącznik nr 36), dotyczącego zawarcia umowy o opróżnianie zbiornika bezodpływowego/osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków.
  W przypadku osobistego składania tego wniosku w Biurze Obsługi Klienta, umowa jest przygotowywana na miejscu i możliwa do podpisu przez Klienta.
  Po podpisaniu umowy, usługę wykonujemy w uzgodnionym przez Strony terminie, po zgłoszeniu dokonanym w sposób:
 • pisemny - na adres korespondencyjny ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
 • elektroniczny - e-mail: bok@pwik.com.pl
 • telefoniczny - tel. 32/34 24 317/320
 • osobisty w siedzibie PWIK - ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

 1. Jak złożyć reklamację?
  Reklamację można złożyć pisemnie na adres korespondencyjny ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska lub na adres e-mail: bok@pwik.pl

  Klient ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących:
 • ​prawidłowości wskazań wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego,
 • wysokości naliczonych należności wynikających z faktury,
 • jakości dostarczanej wody,
 • ciśnienia dostarczanej wody,
 • innych aspektów usług świadczonych przez przedsiębiorstwo.

  Zgłoszenie powinno zawierać:
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres odbiorcy usług,
 • przedmiot reklamacji,
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
 • zgłoszenie roszczenia.

  Mile widziana jest również dokumentacja związana z reklamacją (np. zdjęcia, filmiki, rachunki itp.),
  Prosimy również o informacje dotyczące kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację (w tym numer telefonu).

  Każda reklamacja zgłoszona przez odbiorcę usług jest badana pod względem merytorycznym.
  Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi po zbadaniu sprawy, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty doręczenia reklamacji. W przypadku spraw reklamacyjnych wymagających kontroli w terenie lub dodatkowego rozpoznania, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie powiadomiony.

 1. Jak złożyć wniosek o korektę ścieków?
  Wniosek o korektę ścieków składamy w sytuacji, kiedy w nieruchomości powstała awaria wodociągowa, a upływ wody nie trafił do kanalizacji miejskiej.

  Wniosek taki można złożyć pisemnie na adres korespondencyjny ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska lub na adres e-mail bok@pwik.pl i powinien on zawierać:
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres odbiorcy usług,
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających złożenie wniosku,
 • dokumentację związaną z reklamacją (np. zdjęcia, filmiki, rachunki itp.),
 • informacje dotyczące kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację (w tym numer telefonu).

  Każdy wniosek o korektę ścieków zgłoszony przez odbiorcę usług jest badany pod względem merytorycznym.
  Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi po zbadaniu sprawy, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku.
  W tym przypadku prawie zawsze wymagana jest kontrola w terenie lub dodatkowe rozpoznanie, więc termin rozpatrzenia wniosku o korektę może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie powiadomiony.

 1. Jak przepisać umowę o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków na innego odbiorcę?
  Dotychczasowy Odbiorca składa Wniosek dotyczący rozwiązania umowy (załącznik nr 15). Nowy właściciel/najemca/dzierżawca/inne składa Wniosek dotyczący zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków (załącznik nr 3)

  Do zmiany Odbiorcy niezbędne są następujące dokumenty:
 • informacja o numerze księgi wieczystej nieruchomości, umowa najmu lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości,
 • akt zgonu – w przypadku śmierci dotychczasowego odbiorcy,
 • informacja o stanie wodomierza, od którego ma być rozliczany nowy odbiorca.

  W przypadku nieuporządkowanych spraw spadkowych (po zmarłym), należy wraz z wnioskiem dotyczącym zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków dodatkowo złożyć Oświadczenie o prawie dysponowania do nieruchomości (załącznik nr 29)

  Formularze można pobrać ze strony internetowej PWiK - zakładka Strefa Klienta/Dokumenty i wnioski do pobrania, wypełnić i przesłać na adres mailowy bok@pwik.pl lub w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Pokoju 13 w Rudzie Śląskiej.

 1. Czy można zawrzeć umowy o dostarczanie wody na poszczególne lokale w budynkach wielolokalowych?
  W przypadku budynków wielolokalowych, umowy mogą być zawierane z osobami korzystającymi z lokali, po spełnieniu określonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej warunków indywidualnego rozliczania. Aby je otrzymać należy złożyć wniosek o wydanie wytycznych w tym zakresie (druk ze strony internetowej PWIK – strefa klienta/dokumenty i wnioski do pobrania/załącznik nr 13).

 1. Jak zgłaszać awarię sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej?
  W przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w terenie (np. brak wody, wyciek, przeciek, zalanie) fakt ten należy zgłosić telefonicznie, drogą mailową na adres awarie@pwik.com.pl  lub osobiście, podając lokalizację awarii, szczegółowy opis tej awarii, imię i nazwisko zgłaszającego oraz telefon kontaktowy.

 1. Czego nie wolno wyrzucać do kanalizacji?

Nie wrzucaj do toalety:

 • Chusteczek nawilżanych, podpasek higienicznych, tamponów, pampersów, płatków kosmetycznych, patyczków do uszu, nici dentystycznych — zbijają się w zwartą masę powodując zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych.
 • Lekarstw i toksycznych substancji chemicznych — trują bakterie oczyszczające ścieki.
 •  Resztek jedzenia, zwłaszcza tłustych oraz wszelkiego rodzaju olejów — powodują utrudnienia, „obrastanie” rurociągów i urządzeń. Ponadto resztki pożywienia stanowią pokarm dla szczurów i innych gryzoni.
 • Żwirku z kociej kuwety, trocin z klatek domowych zwierząt.
 • Emulsji, lakierów, klejów, mieszanin cementowych i wszelkich płynów niemieszających się z wodą.
 • Innych odpadów, które powinny znaleźć się na wysypisku śmieci, a nie w kanalizacji.

Śmieci spłukiwane w toalecie mogą powodować:

 • awarie urządzeń w tłoczniach ścieków,
 • awarie urządzeń w oczyszczalniach,
 • zapchania i zablokowania kanalizacji,
 • cofnięcie ścieków i zalanie mieszkania, ogrodu lub ulicy.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w zakładce edukacja ekologiczna/kropla wiedzy/„haziel to nie hasiok”.