Zakończono unijny projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”

16 kwietnia 2024

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zakończyło realizację Projektu pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”, który współfinansowany był ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 − 2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Nowe taryfy za wodę i ścieki 2022-2025

28 marca 2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, że Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr GL.RZT.70.229.2021 z dnia 8 marca 2022 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ruda Śląska oraz na terenie części miasta Świętochłowice. Nowa taryfa obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2022 r. do dnia 4 kwietnia 2025 r.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM COVID-19

15 kwietnia 2020

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przygotowało dla swoich odbiorców PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM COVID-19. Program skierowany jest do klientów indywidualnych oraz podmiotów dotkniętych skutkami COVID-19 i dotyczy możliwości rozłożenia na maksymalnie 6 rat zobowiązań w stosunku do Spółki.

Budowa instalacji fotowoltaicznych

31 stycznia 2020

PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej podpisało Umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej”.