31 stycznia 2020

Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach PWiK

PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 20 grudnia 2019 r. podpisało Umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej” nrUDA-RPSL.04.01.01-24-062D/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: IV. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”

Działanie: 4.1. „Odnawialne źródła energii”

Poddziałanie: 4.1.1. „Odnawialne źródła energii – ZIT”

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej w budynku siedziby Spółki PWiK oraz budynku oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego przez redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Projekt wpisuje się w obszar Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030, gdzie jednym z wyznaczonych zadań jest sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza - rozwój sieci ciepłowniczej, likwidacja i wymiana nie ekologicznych źródeł ciepła, zwiększanie efektywności energetycznej budynków oraz wprowadzanie rozwiązań bazujących na OZE.

Projekt dotyczy:

1) Instalacji fotowoltaicznej o mocy nom.39,96kWp na budynku Dyrekcji PWiK w Rudzie Śląskiej ul. Pokoju 13

2) Instalacji fotowoltaicznej o mocy nom.199,80kWp na zadaszeniu poletka osadowego na terenie oczyszczalni „Halemba-Centrum" w Rudzie Śląskiej przy ul. Młyńskiej 100.

Energia wyprodukowana przez instalacje zostanie w całości zużyta przez urządzenia Spółki i przyczyni się do większej niezależności energetycznej przedsiębiorstwa.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 2 221 572,43 PLN .

W ramach umowy Spółka uzyska dofinansowanie z UE do kwoty 962 055,63 PLN.