Procedura montażu wodomierza dodatkowego – woda bezpowrotnie zużyta

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje Odbiorców usług o możliwości zainstalowania na terenie nieruchomości wyposażonej w przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne dodatkowego wodomierza do pomiaru wody przeznaczonej do bezpowrotnego zużycia, np. do podlewania ogrodów przydomowych, boisk, celów technologicznych.

W celu zainstalowania dodatkowego wodomierza służącego ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej należy:

  • Złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa wypełniony druk Zlecenia wydania warunków technicznych przyłącza wodociągowego na cele podlewania ogrodu.
  • Na podstawie wydanych warunków technicznych przyłącza wodociągowego na cele podlewania ogrodu wykonać montaż wodomierza dodatkowego we własnym zakresie z uwzględnieniem wytycznych wydanych w tych warunkach lub zlecić wykonanie instalacji wodomierza dodatkowego Przedsiębiorstwu.
  • Zgłosić Przedsiębiorstwu wykonanie (we własnym zakresie) zamontowania wodomierza dodatkowego (osobiście w BOK, e-mailem lub tel. 32 34 24 200). W celu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania oraz  zaplombowania urządzenia należy taką usługę zlecić Przedsiębiorstwu. Jest to usługa płatna.
  • Podpisać z Przedsiębiorstwem Porozumienie dot. rozliczania wody zużytej bezpowrotnie na cele podlewania ogrodu.

Jednorazowe koszty związane z zamontowaniem wodomierza ustalającego ilość wody bezpowrotnie zużytej wynoszą:

Koszt zakupu, montażu, utrzymania i legalizacji wodomierza obciąża odbiorcę. Możliwe jest zlecenie odpłatnej usługi w tym zakresie Przedsiębiorstwu aktualny cennik.

Koszty stałe:

Jednocześnie informujemy, że po zainstalowaniu dodatkowego wodomierza będzie pobierana opłata abonamentowa uwzględniająca rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego,  określona w taryfie  - aktualny cennik

unnamed1.jpg

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5 poz.29 z późn. zmianami) – okres ważności dowodu legalizacji wynosi 5 lat i jest liczony od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana. Istotne jest, że zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr. 74, poz.836 z późn. zmianami) - to właściciel urządzenia ma obowiązek dbania o odnawianie legalizacji swojego wodomierza indywidualnego. Wodomierz, który nie będzie posiadał ważnych cech legalizacyjnych, nie będzie honorowany w rozliczeniach.