Klaster logo.png

Ruda Śląska Klaster Energii i Wodoru

W listopadzie 2023 roku Miasto Ruda Śląska oraz 5 działających w mieście spółek podpisało porozumienie w sprawie powołania „Ruda Śląska Klaster Energii i Wodoru”. To inicjatywa, której celem jest stworzenie zintegrowanego systemu produkcji, dystrybucji i wykorzystania energii odnawialnej i wodoru w mieście Ruda Śląska.

Miasto Ruda Śląska wraz z wszystkimi członkami zmierza do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, samowystarczalności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez umożliwienie dostępu do stabilnych i zeroemisyjnych źródeł energii i wodoru. Przedmiot działania to także: wspieranie, edukowanie oraz inwestowanie w rozwiązania z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.

 Cele Klastra

  • pobudzanie innowacyjności w dziedzinie rozwiązań w zakresie wytwarzania, dystrybucji, bilansowania, magazynowania energii, rozwoju technologii wodorowych,
  • stworzenie platformy komunikacji w zakresie wymiany informacji o posiadanych kompetencjach/oferowanych usługach,
  • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki i poprawa konkurencyjności rynkowej Członków Klastra,
  • promowanie rozwoju edukacji lokalnej w obszarach stanowiących główny punkt aktywności gospodarczej klastra,
  • poprawa lokalnego środowiska naturalnego, w tym jakości powietrza i wody.

Misja Klastra

„Wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii w ramach sieci dystrybucyjnej na obszarze działania klastra”.