Sieć wodociągowa

Całkowita długość sieci wodociągowej Rudy Śląskiej wynosi 455,9 km. Ze względu na zróżnicowany układ wysokościowy terenu (różnice wysokości na terenie Rudy Śląskiej dochodzą do niecałych 100 m) wysokość zabudowy oraz odległość od punktów zakupu, występuje konieczność regulacji ciśnienia, w określonych rejonach miasta, przy użyciu pomp bądź reduktorów. Na sieci wodociągowej zabudowanych jest 6 nowoczesnych, bezobsługowych przepompowni wody, będących w administracji i eksploatacji PWiK Sp. z o.o. Na sieci wodociągowej zabudowanych jest 21 działających automatycznie reduktorów ciśnienia.

Sieć kanalizacyjna

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej na terenie Rudy Śląskiej wynosi 350 km w tym:

  • kanalizacja ogólnospławna - 116,9 km,
  • kanalizacja sanitarna – 169 km,
  • przyłącza - 64,1 km.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej eksploatuje, obok sieci kanalizacyjnej 50 przepompowni ścieków.

Działania przedsiębiorstwa w zakresie sieci kanalizacyjnej, koncentrują się na remontach, przebudowie oraz uzbrajaniu terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Z uwagi na prowadzoną na terenie miasta eksploatację górniczą, wynikiem której są zmiany ukształtowania terenu, do budowy sieci kanalizacyjnej stosuje się rury wykonane z tworzywa PCV, zdolne przyjąć większość odkształceń.

Oczyszczalnie ścieków

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej eksploatuje trzy oczyszczalnie ścieków: „Halemba-Centrum”, „Barbara" i „Orzegów", które dbają o cały teren Miasta Ruda Śląska. Każda z nich obsługuje ok. 40 tys. mieszkańców, oczyszczając ok. 8,3 mln m³ ścieków rocznie.

Oczyszczalnie ścieków w Rudzie Śląskiej, do których dopływają ścieki siecią kanalizacyjną, wykorzystują procesy podobne do procesów samooczyszczania zachodzących w wodach naturalnych.

Podstawowe procesy technologiczne na naszych obiektach możemy podzielić na następujące grupy:

Oczyszczanie mechaniczne

Polega na wykorzystaniu procesów fizycznych: cedzenia (usunięciu szmat, gruzu, papieru), opadania, usuwania zawiesin mineralnych.

Oczyszczanie biologiczne

To proces, w którym rozkład substancji organicznych następuje za pośrednictwem mikroorganizmów tak zwanego osadu czynnego.

Osad czynny jest zbiorowiskiem różnego rodzaju organizmów, głównie bakterii, ale też pierwotniaków i organizmów wielokomórkowych, które w wyniku swojej działalności życiowej powodują tlenowy rozkład substancji organicznej zawartej w ściekach przyczyniając się do jej oczyszczenia.

Przeróbka osadu ściekowego

  • tlenowa lub beztlenowa stabilizacja
  • zagęszczenie
  • odwodnienie na prasach filtracyjnych
  • suszenie