×

WAŻNY KOMUNIKAT!

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 1 lipca wznawia bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym informujemy, że Biuro Obsługi Klienta i kasa będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych pracowników, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 • obsługujemy tylko klientów w maseczkach (poprawnie założonych) oraz w rękawiczkach jednorazowych,
 • przy wejściu do budynku wymagamy dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym umieszczony jest przy wejściu),
 • wewnątrz budynku BOK może znajdować się tylko 1 osoba.

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiczne, zachęcamy Państwa, do załatwiania spraw w następujący sposób:

 • drogą pocztową na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
 • drogą elektroniczną: bok@pwik.com.plawarie@pwik.com.pl
 • pod numerami telefonów: Biuro Obsługi Klienta 32 / 34 24 300, bezpłatny numer awaryjny 994.

Ponadto ponownie informujemy, iż nadal wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe zmiany nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Infrastruktura

Sieć wodociągowa

Całkowita długość sieci wodociągowej Rudy Śląskiej wynosi 448,5 km. Ze względu na zróżnicowany układ wysokościowy terenu (różnice wysokości na terenie Rudy Śląskiej dochodzą do niecałych 100 m) wysokość zabudowy oraz odległość od punktów zakupu, występuje konieczność regulacji ciśnienia, w określonych rejonach miasta, przy użyciu pomp bądź reduktorów. Na sieci wodociągowej zabudowanych jest 6 nowoczesnych, bezobsługowych przepompowni wody, będących w administracji i eksploatacji PWiK Sp. z o.o. Na sieci wodociągowej zabudowanych jest 21 działających automatycznie reduktorów ciśnienia.

Sieć kanalizacyjna

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej na terenie Rudy Śląskiej wynosi 330,8 km w tym:

 • kanalizacja ogólnospławna - 117,4 km,
 • kanalizacja sanitarna – 149,3 km,
 • przyłącza - 64,1 km.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej eksploatuje, obok sieci kanalizacyjnej 48 przepompowni ścieków.

Działania przedsiębiorstwa w zakresie sieci kanalizacyjnej, koncentrują się na remontach, przebudowie oraz uzbrajaniu terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Z uwagi na prowadzoną na terenie miasta eksploatację górniczą, wynikiem której są zmiany ukształtowania terenu, do budowy sieci kanalizacyjnej stosuje się rury wykonane z tworzywa PCV, zdolne przyjąć większość odkształceń.

Oczyszczalnie ścieków

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej eksploatuje trzy oczyszczalnie ścieków: „Halemba-Centrum”, „Barbara" i „Orzegów", które dbają o cały teren Miasta Ruda Śląska. Każda z nich obsługuje ok. 40 tys. mieszkańców, oczyszczając ok. 8,3 mln m³ ścieków rocznie.

Oczyszczalnie ścieków w Rudzie Śląskiej, do których dopływają ścieki siecią kanalizacyjną, wykorzystują procesy podobne do procesów samooczyszczania zachodzących w wodach naturalnych.

Podstawowe procesy technologiczne na naszych obiektach możemy podzielić na następujące grupy:

Oczyszczanie mechaniczne

Polega na wykorzystaniu procesów fizycznych: cedzenia (usunięciu szmat, gruzu, papieru), opadania, usuwania zawiesin mineralnych.

Oczyszczanie biologiczne

To proces, w którym rozkład substancji organicznych następuje za pośrednictwem mikroorganizmów tak zwanego osadu czynnego.

Osad czynny jest zbiorowiskiem różnego rodzaju organizmów, głównie bakterii, ale też pierwotniaków i organizmów wielokomórkowych, które w wyniku swojej działalności życiowej powodują tlenowy rozkład substancji organicznej zawartej w ściekach przyczyniając się do jej oczyszczenia.

Przeróbka osadu ściekowego

 • tlenowa lub beztlenowa stabilizacja
 • zagęszczenie
 • odwodnienie na prasach filtracyjnych
 • suszenie

Wylot ścieków oczyszczonych z obiektu oczyszczalni ścieków "Barbara" w Rudzie Śląskiej