System zdalnego odczytu wodomierzy

Posiadany przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej mobilny system odczytów radiowych umożliwia zdalne dokonywanie odczytów wodomierzy bez konieczności wejścia na teren nieruchomości, budynku czy mieszkania.

Poza sytuacjami wymagającymi natychmiastowej reakcji, raz w roku przeprowadzamy kontrolę wszystkich wodomierzy odczytywanych drogą radiową. Kontrola ma na celu ocenę stanu technicznego przyłącza wraz z podejściem wodomierzowym oraz wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości.

Moduły radiowe

Na wodomierzach rozliczanych radiowo montowane są moduły radiowe przesyłające dane do urządzeń odczytujących.

Wodomierze

UWAGA! Oderwanie modułu z wodomierza powoduje trwałe ich rozłączenie i uniemożliwia dalsze przesyłanie danych.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy użytkowaniu pomieszczenia w obszarze, w którym zamontowany jest wodomierz. W przypadku uszkodzenia, ponowne połączenie wodomierza z modułem w sposób umożliwiający ich współpracę, wymaga zaprogramowania na nowo modułu radiowego na koszt Odbiorcy wody.

Pomieszczenie wodomierzowe

Utrzymanie w należytym stanie oraz właściwe zabezpieczenie pomieszczenia wodomierzowego lub studni wodomierzowej (w przypadku zabudowy wodomierza poza budynkiem) należy do Odbiorcy wody.

Obowiązek ten wynika z przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami - § 116 i 117), Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Miasta Ruda Śląska oraz zawartej z PWiK umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

Niedopuszczalne jest:

  • obudowanie miejsca, w którym znajduje się wodomierz oraz armatura stanowiąca podejście wodomierzowe w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie kontroli oraz robót montażowych. Odbiorca wody ma obowiązek zapewnienia stałego dostępu do tych urządzeń.
  • zrywanie plomb - wszystkie zabudowane u Odbiorców wodomierze główne są zabezpieczone na półśrubunkach firmowymi plombami.
  • zmiana miejsca zabudowy wodomierza bez uzgodnienia z PWiK - w tym celu należy wystąpić do PWiK o wydanie warunków technicznych.
  • wymiana wodomierzy we własnym zakresie.