×

W okresie od 16 marca aż do odwołania Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zawiesza bezpośrednią obsługę Klientów.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, ze względu na charakter i specyfikę naszego przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo naszych pracowników gwarantujące zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków, podjęliśmy decyzje o całkowitym ograniczeniu wizyt w naszej Spółce w okresie od 16 marca aż do odwołania

Prosimy, o załatwianie spraw drogą elektroniczną (bok@pwik.com.pl, awarie@pwik.com.pl), telefoniczną (Biuro Obsługi Klienta: 32 34 24 300 lub bezpłatny numer awaryjny 994) albo pocztą tradycyjną. Dotyczy to także płatności, które mogą Państwo dokonać przelewem internetowym, zamiast wizyty w kasie Spółki.

Ponadto ponownie informujemy, że wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in. wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe działania nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zgłaszanie wyłącznie pilnych spraw.

Wodomierze

System zdalnego odczytu wodomierzy

Posiadany przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej mobilny system odczytów radiowych umożliwia zdalne dokonywanie odczytów wodomierzy bez konieczności wejścia na teren nieruchomości, budynku czy mieszkania.

Poza sytuacjami wymagającymi natychmiastowej reakcji, raz w roku przeprowadzamy kontrolę wszystkich wodomierzy odczytywanych drogą radiową. Kontrola ma na celu ocenę stanu technicznego przyłącza wraz z podejściem wodomierzowym oraz wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości.

Moduły radiowe

Na wodomierzach rozliczanych radiowo montowane są moduły radiowe przesyłające dane do urządzeń odczytujących.

Wodomierze

UWAGA! Oderwanie modułu z wodomierza powoduje trwałe ich rozłączenie i uniemożliwia dalsze przesyłanie danych.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy użytkowaniu pomieszczenia w obszarze, w którym zamontowany jest wodomierz. W przypadku uszkodzenia, ponowne połączenie wodomierza z modułem w sposób umożliwiający ich współpracę, wymaga zaprogramowania na nowo modułu radiowego na koszt Odbiorcy wody.

Pomieszczenie wodomierzowe

Utrzymanie w należytym stanie oraz właściwe zabezpieczenie pomieszczenia wodomierzowego lub studni wodomierzowej (w przypadku zabudowy wodomierza poza budynkiem) należy do Odbiorcy wody.

Obowiązek ten wynika z przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami - § 116 i 117), Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Miasta Ruda Śląska oraz zawartej z PWiK umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

Niedopuszczalne jest:

  • obudowanie miejsca, w którym znajduje się wodomierz oraz armatura stanowiąca podejście wodomierzowe w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie kontroli oraz robót montażowych. Odbiorca wody ma obowiązek zapewnienia stałego dostępu do tych urządzeń.
  • zrywanie plomb - wszystkie zabudowane u Odbiorców wodomierze główne są zabezpieczone na półśrubunkach firmowymi plombami.
  • zmiana miejsca zabudowy wodomierza bez uzgodnienia z PWiK - w tym celu należy wystąpić do PWiK o wydanie warunków technicznych.
  • wymiana wodomierzy we własnym zakresie.