×

WAŻNY KOMUNIKAT!

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 1 lipca wznawia bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym informujemy, że Biuro Obsługi Klienta i kasa będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych pracowników, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

  • obsługujemy tylko klientów w maseczkach (poprawnie założonych) oraz w rękawiczkach jednorazowych,
  • przy wejściu do budynku wymagamy dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym umieszczony jest przy wejściu),
  • wewnątrz budynku BOK może znajdować się tylko 1 osoba.

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiczne, zachęcamy Państwa, do załatwiania spraw w następujący sposób:

  • drogą pocztową na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
  • drogą elektroniczną: bok@pwik.com.plawarie@pwik.com.pl
  • pod numerami telefonów: Biuro Obsługi Klienta 32 / 34 24 300, bezpłatny numer awaryjny 994.

Ponadto ponownie informujemy, iż nadal wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe zmiany nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Wodomierze

System zdalnego odczytu wodomierzy

Posiadany przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej mobilny system odczytów radiowych umożliwia zdalne dokonywanie odczytów wodomierzy bez konieczności wejścia na teren nieruchomości, budynku czy mieszkania.

Poza sytuacjami wymagającymi natychmiastowej reakcji, raz w roku przeprowadzamy kontrolę wszystkich wodomierzy odczytywanych drogą radiową. Kontrola ma na celu ocenę stanu technicznego przyłącza wraz z podejściem wodomierzowym oraz wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości.

Moduły radiowe

Na wodomierzach rozliczanych radiowo montowane są moduły radiowe przesyłające dane do urządzeń odczytujących.

Wodomierze

UWAGA! Oderwanie modułu z wodomierza powoduje trwałe ich rozłączenie i uniemożliwia dalsze przesyłanie danych.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy użytkowaniu pomieszczenia w obszarze, w którym zamontowany jest wodomierz. W przypadku uszkodzenia, ponowne połączenie wodomierza z modułem w sposób umożliwiający ich współpracę, wymaga zaprogramowania na nowo modułu radiowego na koszt Odbiorcy wody.

Pomieszczenie wodomierzowe

Utrzymanie w należytym stanie oraz właściwe zabezpieczenie pomieszczenia wodomierzowego lub studni wodomierzowej (w przypadku zabudowy wodomierza poza budynkiem) należy do Odbiorcy wody.

Obowiązek ten wynika z przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami - § 116 i 117), Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Miasta Ruda Śląska oraz zawartej z PWiK umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

Niedopuszczalne jest:

  • obudowanie miejsca, w którym znajduje się wodomierz oraz armatura stanowiąca podejście wodomierzowe w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie kontroli oraz robót montażowych. Odbiorca wody ma obowiązek zapewnienia stałego dostępu do tych urządzeń.
  • zrywanie plomb - wszystkie zabudowane u Odbiorców wodomierze główne są zabezpieczone na półśrubunkach firmowymi plombami.
  • zmiana miejsca zabudowy wodomierza bez uzgodnienia z PWiK - w tym celu należy wystąpić do PWiK o wydanie warunków technicznych.
  • wymiana wodomierzy we własnym zakresie.