Ochrona środowiska naturalnego to jeden z głównych celów naszej firmy. Priorytetem jest więc promowanie ekologii wśród dzieci i młodzieży, ponieważ to przede wszystkim od nich zależy jak będzie wyglądała nasza planeta w przyszłości.

W swych działaniach zwracamy uwagę na problematykę ochrony środowiska, w tym ochrony wód podziemnych, służących nam jako źródło wody pitnej, jak również wód powierzchniowych, które są odbiornikiem oczyszczonych przez Spółkę ścieków. Podkreślamy także konieczność racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej w każdym gospodarstwie domowym oraz w zakładach pracy.

Przykładem podjęcia tego typu działań jest organizowanie Dni Otwartych w naszym Przedsiębiorstwie, konkursów plastycznych w ramach obchodów Światowego Dnia Wody, filmów edukacyjnych czy stworzenie cyklu książeczek „Edukacja z Wodniczkiem”. Materiały te mają na celu kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci oraz propagowanie odpowiedzialności wobec otaczającego środowiska.