Schemat zabudowy wodomierza w budynku lub studni wodomierzowej o średnicy min. DN1000

Schemat DN1000.jpg

  1. zawór odcinający kulowy Dn 20mm min. PN16
  2. wodomierz Dn 15 mm (dostarcza PWiK)
  3. zawór kulowy ze spustem Dn 20 mm min. PN16
  4. zawór antyskażeniowy typu EA Dn 20 mm


Schemat zabudowy wodomierza w studni typu „KAJMA”

Schemat KAJMA.jpg

  1. zawór odcinający kulowy Dn 20mm min. PN16
  2. wodomierz Dn 15 mm (dostarcza PWiK)
  3. zawór kulowy ze spustem Dn 20 mm min. PN16
  4. zawór antyskażeniowy typu EA Dn 20 mm
  5. zawór odpowietrzający

Uwagi ogólne

Na podejściu wodomierzowym należy stosować kształtki z mosiądzu.

Przy wykonaniu podejścia stosować łączenie za pomocą kształtek PE elektrooporowych z przejściem na elementy metalowe poprzez adaptor PE/mosiądz.

Do studni wodomierzowej oraz do budynku rura musi być wprowadzona 1 odcinkiem (bez łączeń).

 


Schemat włączenia do sieci wodociągowej

Schemat włączenia.jpg

 

Na schemacie przedstawiono przykład sposobu włączenia przyłącza ø32 mm do sieci wodociągowej ø110 mm.

Średnice zastosowanych kształtek (trójnik/odejście siodłowe, tuleja i redukcja)będą uzależnione od średnicy istniejącego wodociągu oraz średnicy przyłącza.

PWiK dokonuje włączenia do sieci wodociągowej poprzez dostarczenie i zabudowę trójnika lub odejścia siodłowego. Dodatkowo PWiK dostarcza oraz zabudowuje elementy wskazane na schemacie kolorem zielonym.

Odbiorca usług zobowiązany jest w momencie wykonywania włączenia do sieci wodociągowej (tzw. wcinki) dostarczyć oraz zabudować do zamontowanej przez PWiK zasuwy kołnierzowej kształtki wskazane na schemacie kolorem czerwonym (niezbędne będzie zastosowanie zgrzewarki elektrooporowej).

Uwaga!

Rodzaj oraz materiał kształtek należy wcześniej uzgodnić z Działem Sieci i Reakcji na Zdarzenia (tel. 32 34 24 244)


Wzór planu zabudowy, określający usytuowanie przyłączy w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu (załącznik do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan).

Wzór planu zabudowy.jpg


Przeciętne zużycie wody dla budynków mieszkalnych

Zużycie wody można określać na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

W przypadku wątpliwości z wypełnieniem dla budynków mieszkalnych można przyjąć wartości z tabelki poniżej.

ilość mieszkańców

Qd śred [m3/d]
zużycie jednostkowe 100l/M*d

Qh max [m3/h]
Nd=1,8       Nh=2,8

1

0,1

0,02

2

0,2

0,04

3

0,3

0,06

4

0,4

0,08

5

0,5

0,11

6

0,6

0,13

Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

 


Jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przemysłowych