Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
ul. Pokoju 13
41-709 Ruda Śląska

Zadaniem Spółki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i odprowadzania ścieków komunalnych zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.