Logotypy unijne

PWIK Sp. z o.o. Rudzie Śląskiej 20 grudnia 2019 r. podpisało Umowę o dofinansowanie realizacji projektu "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej" nr UDA-RPSL.04.01.01-24-062D/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: IV. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" Działanie: 4.1. "Odnawialne źródła energii" Poddziałanie: 4.1.1. "Odnawialne źródła energii – ZIT"

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej w budynku siedziby Spółki PWiK oraz budynku oczyszczalni ścieków "Halemba-Centrum.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego przez redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Projekt wpisuje się w obszar Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030, gdzie jednym z wyznaczonych zadań jest sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza - rozwój sieci ciepłowniczej, likwidacja i wymiana nie ekologicznych źródeł ciepła, zwiększanie efektywności energetycznej budynków oraz wprowadzanie rozwiązań bazujących na OZE.

Projekt dotyczy:

  1. Instalacji fotowoltaicznej o mocy nom.39,96kWp na budynku Dyrekcji PWiK w Rudzie Śląskiej ul. Pokoju 13
  2. Instalacji fotowoltaicznej o mocy nom.199,80kWp na zadaszeniu poletka osadowego na terenie oczyszczalni "Halemba-Centrum" w Rudzie Śląskiej przy ul. Młyńskiej 100.

Energia wyprodukowana przez instalacje zostanie w całości zużyta przez urządzenia Spółki i przyczyni się do większej niezależności energetycznej przedsiębiorstwa.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 2 221 572,43 PLN .

W ramach umowy Spółka uzyska dofinansowanie z UE do kwoty 962 055,63 PLN.


PWIK pozyskuje energię słoneczną

24 czerwca 2021

Zakończono prace montażowe oraz odbiory instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. Zakup oraz montaż urządzeń możliwy był dzięki funduszom unijnym. Umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej” podpisano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.