Logotypy unijne

PWIK Sp. z o.o. Rudzie Śląskiej 20 grudnia 2019 r. podpisało Umowę o dofinansowanie realizacji projektu "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej" nr UDA-RPSL.04.01.01-24-062D/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: IV. "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna" Działanie: 4.1. "Odnawialne źródła energii" Poddziałanie: 4.1.1. "Odnawialne źródła energii – ZIT"

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej w budynku siedziby Spółki PWiK oraz budynku oczyszczalni ścieków "Halemba-Centrum.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego przez redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Projekt wpisuje się w obszar Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014-2030, gdzie jednym z wyznaczonych zadań jest sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza - rozwój sieci ciepłowniczej, likwidacja i wymiana nie ekologicznych źródeł ciepła, zwiększanie efektywności energetycznej budynków oraz wprowadzanie rozwiązań bazujących na OZE.

Projekt dotyczy:

  1. Instalacji fotowoltaicznej o mocy nom.39,96kWp na budynku Dyrekcji PWiK w Rudzie Śląskiej ul. Pokoju 13
  2. Instalacji fotowoltaicznej o mocy nom.199,80kWp na zadaszeniu poletka osadowego na terenie oczyszczalni "Halemba-Centrum" w Rudzie Śląskiej przy ul. Młyńskiej 100.

Energia wyprodukowana przez instalacje zostanie w całości zużyta przez urządzenia Spółki i przyczyni się do większej niezależności energetycznej przedsiębiorstwa.

Całkowita wartość Projektu (brutto) wyniosła 1.466.304,66 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych wyniosła 913.755,60 zł

Uzyskane z Unii Europejskiej  dofinansowanie wyniosło 527.580,91 zł


PWiK to nie tylko woda, ale także energia wprost ze słońca

29 września 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od lat stawia na ekologię nie tylko w zakresie realizacji swoich zadań, ale także, jeżeli chodzi o wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Obecnie na terenie oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum” oraz na dachu budynku dyrekcji rudzkich wodociągów działa prawie 900 modułów paneli fotowoltaicznych, które przetwarzają energię słoneczną na prąd elektryczny.

PWIK pozyskuje energię słoneczną

26 czerwca 2021

Zakończono prace montażowe oraz odbiory instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. Zakup oraz montaż urządzeń możliwy był dzięki funduszom unijnym. Umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej” podpisano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.