28 marca 2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej informuje, że Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr GL.RZT.70.229.2021 z dnia 8 marca 2022 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ruda Śląska oraz na terenie części miasta Świętochłowice.

Taryfa obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2022 r. do dnia 4 kwietnia 2025 r.

Taryfa została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.2028) i przepisami wykonawczymi tej ustawy oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 624 z późn. zm.).

taryfa 2022.jpg

Wniosek o skrócenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzenie nowych stawek - złożony został w związku ze zmianą warunków ekonomicznych prowadzonej przez PWiK działalności. 
Dotyczą one w szczególności wzrostu ceny hurtowego zakupu wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach oraz zwiększenia między innymi: kosztów zakupu energii, materiałów, usług obcych (w tym usług związanych z zagospodarowaniem odpadów). 
Nowa taryfa opłat za wodę i ścieki odzwierciedla zatem rzeczywiste koszty, jakie ponoszą rudzkie wodociągi.
Ceny zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów, przy zapewnieniu standardów jakościowych obsługi Klientów - wynikających z przepisów prawa. Zgodnie z nimi Spółka ma obowiązek dostarczania w sposób ciągły i niezawodny, należytej jakości wody oraz ciągłego odbioru ścieków i ich skutecznego oczyszczania.
By spełnić ten warunek, koniecznym było wprowadzenie nowej taryfy, która pozwoli na pokrycie kosztów prawidłowej eksploatacji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, a także zapewni realizację wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wod.-kan. na lata 2022-2024. Zgodnie z nim w ciągu najbliższych lat przedsiębiorstwo zamierza przeznaczyć na inwestycje infrastrukturalne ponad 73 mln zł.
W ramach inwestycji ma powstać 7,5 km sieci wodociągowej, ponad 15 km sieci kanalizacyjnej oraz planowana jest przebudowa oczyszczalni ścieków „Barbara”. Źródłem ich finansowania są środki własne Spółki oraz pozyskane środki zewnętrzne z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Należy podkreślić, że Przedsiębiorstwo od wielu lat dąży do zwiększenia rentowności firmy oraz minimalizowania kosztów jej funkcjonowania. Optymalizacja kosztów dotyczy min. wykorzystania alternatywnych źródeł energii poprzez rozbudowę własnej infrastruktury, przeznaczonej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Sukcesywnie wprowadzane są także nowe technologie i urządzenia mające na celu ograniczenie strat wody. Natomiast, dzięki prowadzonym pracom modernizacyjnym i remontowym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, możliwe jest obniżenie jej awaryjności i energochłonności.
Przedsiębiorstwo aktualnie eksploatuje:
•    6 pompowni wody, 
•    50 przepompowni ścieków,
•    3 oczyszczalnie ścieków: „Halemba-Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”.
Dostawa wody realizowana jest siecią wodociągową o długości 452,8 km, natomiast odbiór ścieków siecią kanalizacyjną o długości 341,1 km.
Tak rozbudowana infrastruktura, gwarantuje odbiorcom usług PWIK, niezawodność dostaw dobrej jakości wody, a także skuteczny odbiór oraz oczyszczanie ścieków.

 

Wzrost cen.jpg

 

cena wody i ścieków 2022 miasta.jpg