15 czerwca 2022

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej realizuje Projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”, zgodnie z podpisaną z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umową o dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II, „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedsięwzięcie składa się z kilkunastu zadań rzeczowych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Rudzie Śląskiej oraz zakupem urządzeń i sprzętu do obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
W październiku ubiegłego roku, w związku z potrzebami inwestycyjnymi w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, PWIK w Rudzie Śląskiej podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy o dofinansowanie Projektu pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”. Aneks ten rozszerzył zakres rzeczowy Projektu o pięć dodatkowych zadań:

  • „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Gajowej w Rudzie Śląskiej”,
  • „Modernizacja przepompowni ścieków „Górnośląska-Tunkla” przy ul. Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej”,
  • „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mikołowskiej”,
  • „Modernizacja automatyki na oczyszczalni ścieków Halemba  Centrum”,
  • „Budowa przepompowni ścieków przy ul. Morskiej w Rudzie Śląskiej”.

Efektem podjętych działań jest nowa, zmodernizowana automatyka na oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum”, która pozwoli na płynne sterowanie procesem oczyszczania ścieków, zwłaszcza podczas ulewnego deszczu. W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej ukończono natomiast prace budowlane przy ulicy Gajowej. Wybudowana sieć umożliwi mieszkańcom korzystanie ze zbiorczego systemu kanalizacyjnego oraz likwidację szamb. W trakcie realizacji są natomiast dwa zadania związane z modernizacją przepompowni ścieków przy ul. Górnośląskiej oraz budową przepompowni ścieków przy ul. Morskiej. 

Planowany koszt realizacji Projektu wynosi obecnie 22 098 750,31 PLN
Spółka otrzyma dofinansowanie do kwoty 10 999 234,54 PLN.

Inwestycja wpłynie bezpośrednio na poprawę warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych w mieście Ruda Śląska, a także przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu.

Zachęcamy właścicieli i użytkowników nieruchomości do włączania posesji do ukończonej kanalizacji sanitarnej. 
Szczegółowych informacji udziela Zespół ds. uzgodnień technicznych tel.: (32) 34 24 258 oraz Biuro Obsługi Klienta tel.: (32) 34 24 300