×

W okresie od 16 marca aż do odwołania Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zawiesza bezpośrednią obsługę Klientów.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, ze względu na charakter i specyfikę naszego przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo naszych pracowników gwarantujące zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków, podjęliśmy decyzje o całkowitym ograniczeniu wizyt w naszej Spółce w okresie od 16 marca aż do odwołania

Prosimy, o załatwianie spraw drogą elektroniczną (bok@pwik.com.pl, awarie@pwik.com.pl), telefoniczną (Biuro Obsługi Klienta: 32 34 24 300 lub bezpłatny numer awaryjny 994) albo pocztą tradycyjną. Dotyczy to także płatności, które mogą Państwo dokonać przelewem internetowym, zamiast wizyty w kasie Spółki.

Ponadto ponownie informujemy, że wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in. wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe działania nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zgłaszanie wyłącznie pilnych spraw.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda ŚląskaPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Rudzie Śląskiej 14 maja 2018 r. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, dla zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”.
 
Głównym celem Projektu jest przyłączenie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej 380 osób z terenu Rudy Śląskiej oraz innych obiektów i instytucji publicznych w sposób bezpośredni lub pośredni związanych z terenem realizacji inwestycji. Niniejsze przedsięwzięcie składać się będzie z dwóch zadań rzeczowych:

  • budowy kanalizacji sanitarnej w Rudzie Śląskiej w wybranych lokalizacjach,
  • zakupu urządzeń i sprzętu do obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

 Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 8 378 292,91 PLN brutto. W ramach umowy Spółka uzyska dofinansowanie do kwoty 3 890 943,17 PLN czyli 85% wydatków kwalifikowanych.

Budowana sieć kanalizacyjna będzie miała długość 3,92 km i obejmie odcinki sieci w ulicach: Kłodnickiej, Kwiatowej, Kaczmarka, Szczudlaka, Pułaskiego, Studziennej, Pomorskiej, Kochanowskiego, Kochłowickiej, Drobnej i OMP. 

We wszystkich zadaniach projektowana jest kanalizacja grawitacyjna, dodatkowo w ul. Studziennej powstanie przepompownia ścieków i kanalizacja tłoczna. Z budowanej sieci ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni „Barbara” i „Halemba-Centrum”.

Realizacja zadań objętych Projektem rozpoczęła się już w 2015 roku. Po rozstrzygnięciu kolejnych przetargów publicznych dotyczących poszczególnych przedsięwzięć i zgodnie z planem projekt ma być ukończony pod koniec 2020 roku.

Galeria - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska

Inwestycja przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby poprzez umożliwienie likwidacji osadników bezodpływowych.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rudzie Śląskiej pozwoli na zwiększenie ilości osób korzystających ze zbiorczych systemów kanalizacyjnych, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu. Inwestycja ta wpłynie na poprawę warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych w mieście Ruda Śląska.


Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w Projekcie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska” można przesłać na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej obowiązujący dla zamówień dokonywanych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.3 wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej nr DG/005/4/2008 z dnia 09.04.2018r.


Kanalizacja sanitarna to priorytet

2 grudnia 2019

W Rudzie Śląskiej sukcesywnie rozbudowywana jest kanalizacja sanitarna. Wszystko to m.in. za sprawą podpisanej w maju ubiegłego roku przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. umowy na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”

8 lipca 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Rudzie Śląskiej 27 marca 2019 r. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, celem uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta.