Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda ŚląskaPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Rudzie Śląskiej 14 maja 2018 r. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, dla zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”.
 
Głównym celem Projektu jest przyłączenie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej 380 osób z terenu Rudy Śląskiej oraz innych obiektów i instytucji publicznych w sposób bezpośredni lub pośredni związanych z terenem realizacji inwestycji. Niniejsze przedsięwzięcie składać się będzie z dwóch zadań rzeczowych:

  • budowy kanalizacji sanitarnej w Rudzie Śląskiej w wybranych lokalizacjach,
  • zakupu urządzeń i sprzętu do obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

 Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 8 378 292,91 PLN brutto. W ramach umowy Spółka uzyska dofinansowanie do kwoty 3 890 943,17 PLN czyli 85% wydatków kwalifikowanych.

Budowana sieć kanalizacyjna będzie miała długość 3,92 km i obejmie odcinki sieci w ulicach: Kłodnickiej, Kwiatowej, Kaczmarka, Szczudlaka, Pułaskiego, Studziennej, Pomorskiej, Kochanowskiego, Kochłowickiej, Drobnej i OMP. 

We wszystkich zadaniach projektowana jest kanalizacja grawitacyjna, dodatkowo w ul. Studziennej powstanie przepompownia ścieków i kanalizacja tłoczna. Z budowanej sieci ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni „Barbara” i „Halemba-Centrum”.

Realizacja zadań objętych Projektem rozpoczęła się już w 2015 roku. Po rozstrzygnięciu kolejnych przetargów publicznych dotyczących poszczególnych przedsięwzięć i zgodnie z planem projekt ma być ukończony pod koniec 2020 roku.

Galeria - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska

Inwestycja przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby poprzez umożliwienie likwidacji osadników bezodpływowych.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rudzie Śląskiej pozwoli na zwiększenie ilości osób korzystających ze zbiorczych systemów kanalizacyjnych, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu. Inwestycja ta wpłynie na poprawę warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych w mieście Ruda Śląska.


Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w Projekcie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska” można przesłać na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej obowiązujący dla zamówień dokonywanych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.3 wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej nr DG/005/4/2008 z dnia 09.04.2018r.


Podpisano Aneks do umowy o dofinansowanie projektu

12 sierpnia 2021

W dniu 15.07.2021 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie Projektu pod nazwą: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”, zawartej 14.05.2018 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

SIEĆ OKIEM KAMERY

3 marca 2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska” wzbogaciło się o nowy samochód z kamerą inspekcyjną oraz wyposażeniem służącym do monitoringu i analizy stanu technicznego kanalizacji.

Kanalizacja sanitarna to priorytet

2 grudnia 2019

W Rudzie Śląskiej sukcesywnie rozbudowywana jest kanalizacja sanitarna. Wszystko to m.in. za sprawą podpisanej w maju ubiegłego roku przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. umowy na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”

8 lipca 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Rudzie Śląskiej 27 marca 2019 r. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, celem uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta.