Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda ŚląskaPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Rudzie Śląskiej 14 maja 2018 r. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, dla zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”.
 
Głównym celem Projektu jest przyłączenie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej 380 osób z terenu Rudy Śląskiej oraz innych obiektów i instytucji publicznych w sposób bezpośredni lub pośredni związanych z terenem realizacji inwestycji. Niniejsze przedsięwzięcie składać się będzie z dwóch zadań rzeczowych:

  • budowy kanalizacji sanitarnej w Rudzie Śląskiej w wybranych lokalizacjach,
  • zakupu urządzeń i sprzętu do obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

 Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 8 378 292,91 PLN brutto. W ramach umowy Spółka uzyska dofinansowanie do kwoty 3 890 943,17 PLN czyli 85% wydatków kwalifikowanych.

Budowana sieć kanalizacyjna będzie miała długość 3,92 km i obejmie odcinki sieci w ulicach: Kłodnickiej, Kwiatowej, Kaczmarka, Szczudlaka, Pułaskiego, Studziennej, Pomorskiej, Kochanowskiego, Kochłowickiej, Drobnej i OMP. 

We wszystkich zadaniach projektowana jest kanalizacja grawitacyjna, dodatkowo w ul. Studziennej powstanie przepompownia ścieków i kanalizacja tłoczna. Z budowanej sieci ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni „Barbara” i „Halemba-Centrum”.

Realizacja zadań objętych Projektem rozpoczęła się już w 2015 roku. Po rozstrzygnięciu kolejnych przetargów publicznych dotyczących poszczególnych przedsięwzięć i zgodnie z planem projekt ma być ukończony pod koniec 2020 roku.

Galeria - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska

Inwestycja przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby poprzez umożliwienie likwidacji osadników bezodpływowych.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rudzie Śląskiej pozwoli na zwiększenie ilości osób korzystających ze zbiorczych systemów kanalizacyjnych, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu. Inwestycja ta wpłynie na poprawę warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych w mieście Ruda Śląska.


Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w Projekcie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska” można przesłać na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej obowiązujący dla zamówień dokonywanych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.3 – TEKST JEDNOLITY

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej obowiązujący dla zamówień dokonywanych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.3 wprowadzony Zarządzeniem wewnętrznym Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej nr DG/005/4/2008 z dnia 09.04.2018r.


Zakończono unijny projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”

16 kwietnia 2024

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zakończyło realizację Projektu pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”, który współfinansowany był ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 − 2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Inwestycje PWiK nabierają tempa z korzyścią dla mieszkańców

15 września 2022

Od kilku lat Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej realizuje w naszym mieście rozbudowę kanalizacji sanitarnej, która dofinansowana została ze środków Unii Europejskiej. Dzięki tej inwestycji w sumie skanalizowanych zostanie ponad 200 nieruchomości. Nowa kanalizacja ma korzystny wpływ na środowisko wodne oraz na poziom życia mieszkańców, a w dalszej perspektywie może przyczynić się do rozwoju miasta. Ponadto Spółka zakupiła liczne sprzęty do obsługi sieci kanalizacyjnej. Szykują się także inwestycje, jeżeli chodzi o oczyszczalnie i przepompownie.