2 grudnia 2019

Fundusze logotypy_dofinansowanie.png

W Rudzie Śląskiej sukcesywnie rozbudowywana jest kanalizacja sanitarna. Wszystko to m.in. za sprawą podpisanej w maju ubiegłego roku przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. umowy na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie składa się z dwóch zadań rzeczowych: budowy kanalizacji sanitarnej w Rudzie Śląskiej oraz zakupu urządzeń i sprzętu do obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Obecnie zrealizowano trzy zadania budowlane, w ramach jednego wykonano pierwszy etap, pięć kolejnych jest w różnych fazach realizacji, ponadto częściowo zakupiono już specjalistyczny sprzęt.

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 14 maja 2018 r. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”  oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 8 378 292,91 PLN brutt o. W ramach umowy Spółka uzyskała dofinansowanie do kwoty 3 890 943,17 PLN czyli 85% wydatków kwalifikowanych. Dodatkowo przedsiębiorstwo 27 marca 2019 r. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie w formie pożyczki na przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska” , współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, celem uzupełnienia wkładu własnego beneficjenta.

Wszystkie te inwestycje stopniowo przekładają się na poprawę jakości i standardu życia mieszkańców naszego miasta oraz przyczyniają się do ochrony środowiska. Dzięki rozbudowie kanalizacji sanitarnej udaje się ograniczyć proces przedostawania się niebezpiecznych substancji do wody oraz gleby poprzez umożliwienie likwidacji osadników bezodpływowych. Dlatego już w 2015 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. rozpoczęło realizację zadań objętych projektem „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”. Jego głównym celem jest przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej ok. 380 osób zamieszkujących budynki, a także inne obiekty niezamieszkałe i instytucje publiczne, znajdujące się w pobliżu realizowanych inwestycji. W sumie chodzi o sieć o długości 3,92 km, z której ścieki są lub będą odprowadzane do oczyszczalni „Barbara” oraz „Halemba-Centrum”.

Dotychczas po przeprowadzonych przetargach wybudowano kanalizację sanitarną w ciągu ulicy Kwiatowej w dzielnicy Bielszowice. Inwestycja ta została zakończona w marcu 2018 roku i jest ona przyszłościowa, ponieważ w pobliżu tej ulicy budowane są kolejne domy. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wybudowało kanalizację sanitarną także w ul. Drobnej i OMP w Kochłowicach. Ponadto wykonano pierwszy etap prac w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ul. Pomorskiej, Kochanowskiego i Kochłowickiej. W trakcie realizacji jest drugi etap tego zadania. Oprócz tego zostanie wykonanych jeszcze pięć innych inwestycji budowlanych. Na tym jednak nie koniec. W ramach projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska” udało się także zakupić specjalistyczny sprzęt do obsługi sieci wod.-kan. Dofinansowaniem objęty został także system GIS (system informacji geograficznej). Wszystko po to, by jeszcze bardziej usprawnić funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej w Rudzie Śląskiej. W sumie wszystkie zadania w ramach projektu mają być zrealizowane do końca 2020 roku.

 

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:

• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodnickiej

• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmarka

• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szczudlaka

• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studziennej

• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej, Kochanowskiego, Kochłowickiej (realizowany jest II etap zadania)

• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułaskiego (trwa opracowanie dokumentacji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy)