8 lipca 2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Rudzie Śląskiej 27 marca 2019 r. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowę o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, celem uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta.
 
Głównym celem Projektu jest przyłączenie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej 380 osób z terenu Rudy Śląskiej oraz innych obiektów i instytucji publicznych w sposób bezpośredni lub pośredni związanych z terenem realizacji inwestycji.

Niniejsze przedsięwzięcie składać się będzie z dwóch zadań rzeczowych:

·         budowy kanalizacji sanitarnej w Rudzie Śląskiej w wybranych lokalizacjach,

·         zakupu urządzeń i sprzętu do obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 8 378 292,91 PLN brutto.