15 czerwca 2022

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej realizuje Projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”, zgodnie z podpisaną z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umową o dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II, „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wiadomości Rudzkie 15.06.2022 r.