7 lutego 2024

Od 1 stycznia 2018 roku taryfy za dostawę wody i odbiór ścieków zatwierdza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej składa wnioski taryfowe do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, a nie do Rady Miasta Ruda Śląska, jak odbywało się to we wcześniej obowiązującym stanie prawnym. Wody Polskie zatwierdzają taryfę w drodze decyzji. Organ ten może wydać decyzję pozytywną, negatywną lub wezwać spółkę do złożenia poprawionego projektu taryfy lub poprawionego uzasadnienia.

Wiadomości Rudzkie 7.02.2024 r.