26 listopada 2021

Wodomierz, którego wskazania są podstawą do rozliczeń, musi mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną. Jeżeli takiej nie posiada, zgodnie z obowiązującymi przepisami jego wskazania nie mogą być podstawą do naliczania opłat za zużycie wody. Wodomierz-podlicznik służący do rozliczenia ilości bezpowrotnie zużytej wody montowany jest na koszt Odbiorcy i tenże Odbiorca ponosi wszelkie koszty związane z jego wymianą, naprawą i legalizacją.
Okres ważności cechy legalizacyjnej wodomierza wynosi 5 lat zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759). Po upływie tego okresu Odbiorca usług zobowiązany jest dokonać ponownej legalizacji. 
Szczegółowych informacji dotyczących wtórnej legalizacji wodomierzy udziela Biuro Obsługi Klienta − tel.: 32/34 24 300, 32/34 24 294 lub e-mail: bok@pwik.com.pl. Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wodomierza-podlicznika do celów innych niż określone w zawartej z dostawcą wody umowie, będzie podstawą do naliczenia opłat wg wskazań wodomierza głównego.

Wodomierze powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej:

  • Jeżeli okres ważności jest wyrażony w latach − nie później niż w ostatnim roku ważności dowodu legalizacji poprzedniej. 
  • Jeżeli okres ważności jest wyrażony w miesiącach − nie później niż w ostatnim miesiącu ważności dowodu legalizacji poprzedniej.
  • Po naprawie.
  • Po uszkodzeniu cech legalizacji lub zabezpieczających nałożonych na przyrząd podczas poprzedniej legalizacji.