19 lipca 2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej zawiadamia, że posiada do sprzedaży następujące środki trwałe:

l.p.

Nazwa środka trwałego

Numer rejestracyjny

Rok produkcji

Cena wywoławcza (netto)

1.

Samochód ciężarowy (ciągnik siodłowy) Renault 379 Kerax 35 6x6, Przebieg pojazdu: 217 997 km Napęd na wszystkie osie

SL 40267

2007

102.100,00 zł

2

Samochód ciężarowy (ciągnik siodłowy) Renault 379 Kerax 35 6x6, Przebieg pojazdu: 248.233 km Napęd na wszystkie osie

SL 40265

2007

100.900,00 zł

Do w/w środków trwałych będzie naliczany podatek VAT w wysokości 23%

W załączeniu - dokumentacja fotograficzna

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem, prosimy o przedstawienie ofert cenowych netto (w PLN) do dnia 09.09.2022 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.09.2022 r. o godz. 11.15 w budynku nr 2, sala nr 9

Z uwagi na panujący stan zagrożenia epidemicznego, otwarcie ofert zostanie przeprowadzone wyłącznie przez członków Komisji przetargowej (bez udziału Oferentów).

Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.

Oferty należy składać:

  • w trwale zamkniętej kopercie
  • koperta powinna być zaadresowana na adres:
    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13 , 41-709 Ruda Śląska (budynek nr 2, pok. nr 2)
  • koperta powinna być oznakowana następująco:
    Przetarg na sprzedaż …………………………………………..(wpisać markę i numer samochodu) nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 09.09.2022 r. godz.11.15

Na kopercie powinny być podane również informacje dotyczące Oferenta tj. nazwa, adres oraz numery kontaktowe.

Sprawę prowadzi Dział Transportu – tel. 32 / 34 24 263, 32 / 34 24 264, 32 / 34 24 266

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji po terminie składania ofert i dacie otwarcia ofert jego danych (nazwa firmy bądź imię i nazwisko osoby fizycznej) oraz oferowanej przez niego ceny. 

Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia / unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:

Ogłoszenie

Dokumentacja fotograficzna Renault SL 40267

Dokumentacja fotograficzna Renault SL 40265

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych