29 kwietnia 2022

Nr postępowania - GRZ/262/82-ST/2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej (ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska) zawiadamia, że posiada do sprzedaży używany następujący środek trwały:

l.p.

Nazwa środka trwałego

Numer rejestracyjny

Rok produkcji

Cena wywoławcza (netto)

1.

Samochód osobowy
Fiat Panda 1,1 MR03

SL 22945

2005

1.340,00 zł

 

Do w/w środków trwałych będzie naliczany podatek VAT w wysokości 23%

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem, prosimy o przedstawienie ofert cenowych netto (w PLN) do dnia 12.05.2022 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.05.2022 r. o godz. 11.15 w budynku nr 2, sali nr 9

Z uwagi na panujący stan epidemii, otwarcie ofert zostanie przeprowadzone wyłącznie przez członków Komisji przetargowej (bez udziału Oferentów).

Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.

Oferty należy składać:

  • w trwale zamkniętej kopercie
  • koperta powinna być zaadresowana na adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska (budynek nr 2, pok. nr 2)

  • koperta powinna być oznakowana następująco: Przetarg na sprzedaż …………………………………………..(wpisać markę i numer samochodu) nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 12.05.2022r. godz.11.15

Na kopercie powinny być podane również informacje dotyczące Oferenta tj. nazwa, adres oraz numery kontaktowe.

Sprawę prowadzi Dział Transportu – tel. 32/34-24-263, 32/34-24-264, 32/34-24-266

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji po terminie składania ofert i dacie otwarcia ofert jego danych (nazwa firmy bądź imię i nazwisko osoby fizycznej) oraz oferowanej przez niego ceny. 

Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia / unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:

Ogłoszenie

Dokumentacja fotograficzna Fiat Panda

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych