29 marca 2022

Nr postępowania - GRZ/262/60-ST/2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej (ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska) zawiadamia, że posiada do sprzedaży używany następujący środek trwały:

l.p.

Nazwa środka trwałego

Numer rejestracyjny

Rok produkcji

Cena wywoławcza (netto)

1.

Samochód osobowy
Fiat Panda 1,1 MR03

SL 22945

2005

2.340,00 zł

 

Do w/w środków trwałych będzie naliczany podatek VAT w wysokości 23%

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem, prosimy o przedstawienie ofert cenowych netto (w PLN) do dnia 12.04.2022 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.04.2022 r. o godz. 11.15 w budynku nr 2, sali nr 9

Z uwagi na panujący stan epidemii, otwarcie ofert zostanie przeprowadzone wyłącznie przez członków Komisji przetargowej (bez udziału Oferentów).

Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.

 Oferty należy składać:

  • w trwale zamkniętej kopercie
  • koperta powinna być zaadresowana na adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska (budynek nr 2, pok. nr 2)

  • koperta powinna być oznakowana następująco: Przetarg na sprzedaż …………………………………………..(wpisać markę i numer samochodu) nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 12.04.2022 r. godz.11.15

Na kopercie powinny być podane również informacje dotyczące Oferenta tj. nazwa, adres oraz numery kontaktowe.

Sprawę prowadzi Dział Transportu – tel. 32/34-24-263, 32/34-24-264, 32/34-24-266

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji po terminie składania ofert i dacie otwarcia ofert jego danych (nazwa firmy bądź imię i nazwisko osoby fizycznej) oraz oferowanej przez niego ceny. 

Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia / unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Załączniki:

Ogłoszenie

Dokumentacja fotograficzna Fiat Panda

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych