11 marca 2022

Nr postępowania - GRZ/262/42-ST/2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej (ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska) zawiadamia, że posiada do sprzedaży następujące środki trwałe:

l.p.

Nazwa środka trwałego

Numer rejestracyjny

Rok produkcji

Cena wywoławcza (netto)

1.

Samochód osobowy
Fiat Panda 1,1 MR03

SL 22945

2005

3.900,00 zł

2.

Samochód ciężarowy, brygadowy Lublin 3Mi 0564

SL 25773

2006

2.500,00 zł

Do w/w środków trwałych będzie naliczany podatek VAT w wysokości 23%

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem, prosimy o przedstawienie ofert cenowych netto (w PLN) do dnia 22.03.2022 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.03.2022 r. o godz. 11:15 w budynku nr 2, sali nr 9.

Z uwagi na panujący stan epidemii, otwarcie ofert zostanie przeprowadzone wyłącznie przez członków Komisji przetargowej (bez udziału Oferentów).

Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.
 

Oferty należy składać:

  • w trwale zamkniętej kopercie
  •  koperta powinna być zaadresowana na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej , ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska (budynek nr 2, pok. nr 2)
  • koperta powinna być oznakowana następująco: Przetarg na sprzedaż …………………(wpisać markę i numer samochodu). Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 22.03.2022 r. godz.11:15. Na kopercie powinny być podane również informacje dotyczące Oferenta tj. nazwa, adres oraz numery kontaktowe.

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji po terminie składania ofert i dacie otwarcia ofert jego danych (nazwa firmy bądź imię i nazwisko osoby fizycznej) oraz oferowanej przez niego ceny. 

Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia / unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Sprawę prowadzi Dział Transportu:  tel. 32/34 24 263, 32/34 24 264, 32/34 24 266

Załączniki:

Ogłoszenie

Dokumentacja fotograficzna Fiat Panda

Dokumentacja fotograficzna Lublin

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych