10 lipca 2024

Ogłoszenie o przetargu (nr postępowania — OZ/261/11-OZ/2024)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej (ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska) zawiadamia, że posiada do sprzedaży następujący środek trwały:

  • Nazwa środka trwałego: Frezarka Dolnowrzecionowa
  • Marka, typ, model: FR-100
  • Rok produkcji: 1987 r.
  • Data rozpoczęcia eksploatacji: 21.05.1987 r.
  • Nr fabryczny: 4507
  • Uwagi: Nie działa wyłącznik awaryjny. 

           

Cena wywoławcza (netto):  1.500 zł.

Do w/w środka trwałego będzie naliczany podatek VAT w wysokości 23%.

Na zakupiony sprzęt zostanie wystawiona faktura. Odbiór frezarki dolnowrzecionowej na koszt Kupującego, niezwłocznie po zapłaceniu faktury.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem, prosimy o przedstawienie oferty cenowej netto (w PLN) do dnia 31.07.2024r. do godz. 11.00.

Wzór oferty – w załączeniu.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.07.2024 r. o godz. 11.15 w budynku nr 2, pokój nr 10.


Oferty należy składać:

lub

  • pisemnie w trwale zamkniętej kopercie,

koperta powinna być zaadresowana i opisana w następujący sposób:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej 
ul. Pokoju 13 , 41-709 Ruda Śląska (budynek nr 2, pok. nr 10)
Przetarg na zakup: Frezarki Dolnowrzecionowej FR-100, nr fabryczny: 4507  nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 31.07.2024 r. godz.11.15

Na kopercie powinny być podane również informacje dotyczące Oferenta tj. nazwa, adres.

Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.

Sprawę prowadzi Dział Administracji i Organizacji Zasobów – osoba do kontaktu: Pani Aleksandra Dubiel tel. 695-950-100.

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji po terminie składania ofert i dacie otwarcia ofert jego danych (nazwa firmy bądź imię i nazwisko osoby fizycznej) oraz oferowanej przez niego ceny. 

Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia / unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Ogłoszenie

Wzór oferty

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych