12 października 2021

Nr postępowania - GRZ/262/191-ST/2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej (ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska) zawiadamia, że posiada do sprzedaży: samochód Fiat Ducato 11, 2,0JTD.

Nazwa środka trwałego: samochód Fiat Ducato 11, 2,0JTD
Cena wywoławcza:  1.600,00 zł netto
Rok produkcji: 2005 r.
Nr rejestracyjny: SL 16710

Do w/w środka trwałego będzie naliczany podatek VAT w wysokości 23%.

W załączeniu - dokumentacja fotograficzna.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem, prosimy o przedstawienie ofert cenowych netto (w PLN) do dnia 28.10.2021 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.10.2021 r. o godz. 11.15 w budynku nr 2, sali nr 9

Z uwagi na panujący stan epidemii, otwarcie ofert zostanie przeprowadzone wyłącznie przez członków Komisji przetargowej (bez udziału Oferentów).

Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.

 
Oferty należy składać:

  • w trwale zamkniętej kopercie,
  • koperta powinna być zaadresowana na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13 , 41-709 Ruda Śląska (budynek nr 2, pok. nr 2),
  • koperta powinna być oznakowana następująco: Przetarg na sprzedaż ………………………………………………………(wpisać markę i numer) nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 28.10.2021 r. godz.11.15.

Na kopercie powinny być podane również informacje dotyczące Oferenta tj. nazwa, adres oraz numery kontaktowe.

 

Sprawę prowadzi Dział Transportu – tel. 32/34 24 263, 32/34 24 264, 32/34 24 266.

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji po terminie składania ofert i dacie otwarcia ofert jego danych (nazwa firmy bądź imię i nazwisko osoby fizycznej) oraz oferowanej przez niego ceny. 

Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia / unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

dokumentacja fotograficzna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych