25 sierpnia 2020

Ogłoszenie o przetargu

 

Nr postępowania - GRZ/262/113-SK/2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej (ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska) zawiadamia, że posiada do sprzedania:

Samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji IVECO TRAKKER 410 z urządzeniem JUROP SP 374

- nazwa środka trwałego: samochód specjalny do ciśnieniowego oczyszczania kanałów i zasysania
  osadów

- cena wywoławcza: 163.000,00 zł netto
- rok produkcji: 2006 r.
- nr rejestracyjny: SL 34349

Do w/w środka trwałego będzie naliczany podatek VAT w wysokości 23%

 

W załączeniu wersja pdf z wyceną wartości pojazdu (w tym dokumentacja fotograficzna) wykonana przez Rzeczoznawcę firmy Promobil Katowice

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem, prosimy o przedstawienie ofert cenowych netto (w PLN) do dnia 08.09.2020 r. do godz. 11.00.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.09.2020 r. o godz. 11.15 w budynku nr 2, pokój nr 2

Z uwagi na panujący stan epidemii, otwarcie ofert zostanie przeprowadzone wyłącznie przez członków Komisji przetargowej (bez udziału Oferentów).

Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.

 
Oferty należy składać:

- w trwale zamkniętej kopercie
- koperta powinna być zaadresowana na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej 
ul. Pokoju 13 , 41-709 Ruda Śląska (budynek nr 2, pok. nr 2)
- koperta powinna być oznakowana następująco:
Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji IVECO TRAKKER 410 z urządzeniem JUROP SP 374

nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 08.09.2020r. godz.11.15

 

Na kopercie powinny być podane również informacje dotyczące Oferenta tj. nazwa, adres oraz numery kontaktowe.

Sprawę prowadzi Dział Sieci Kanalizacyjnej – tel. 32/34-24-250, 32/34-24-251, 32/34-24-252

 

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji po terminie składania ofert i dacie otwarcia ofert jego danych (nazwa firmy bądź imię i nazwisko osoby fizycznej) oraz oferowanej przez niego ceny. 
Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia / unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

Ogłoszenie

Wycena wartości pojazdu wraz z dokumentacją fotograficzną

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych