7 maja 2019

Ogłoszenie o przetargu

Nr postępowania - GRZ/262/69-ST/2019
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej (ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska) zawiadamia, że posiada do sprzedania n/w używany środek trwały tj.

Samochód ciężarowy marki Lublin 3/524 furgon blaszanka - cena wywoławcza 4.200,- zł netto
- rok produkcji: 2006 r.
- nr rejestracyjny: SL 25774
Do w/w środka trwałego będzie naliczany podatek VAT w wysokości 23%

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem, prosimy o przedstawienie ofert cenowych netto (w PLN) do dnia 28.05.2019 r. do godz. 11.00. 

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.05.2019 r. o godz. 11.15 w budynku nr 2, pokój nr 2 lub sala nr 9.
Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną. 
Oferty należy składać:
- w trwale zamkniętej kopercie
- koperta powinna być zaadresowana na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej 
ul. Pokoju 13 , 41-709 Ruda Śląska (budynek nr 2, pok. nr 2)
- koperta powinna być oznakowana następująco:
Przetarg na sprzedaż samochodu - Samochód ciężarowy Lublin 3/524 furgon blaszanka
nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 28.05.2019r. godz.11.15

Na kopercie powinny być podane również informacje dotyczące Oferenta tj. nazwa, adres oraz numery kontaktowe.

Sprawę prowadzi Dział Transportu i Logistyki – tel. 32/34-24-263, 32/34-24-264, 32/34-24-266

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji po terminie składania ofert i dacie otwarcia ofert jego danych (nazwa firmy bądź imię i nazwisko osoby fizycznej) oraz oferowanej przez niego ceny. 

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji w zakładce dotyczącej wyniku postępowania (rozstrzygnięcie przetargu) jego danych (nazwa firmy bądź imię i nazwisko osoby fizycznej) oraz oferowanej przez niego ceny (w sytuacji wyboru jego oferty i udzielenia mu zamówienia).

Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia / unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Ogłoszenie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych