Fundusz spójności

"Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" - "Ruda Śląska waste water treatment"

Flaga Unii Europejskiej

Przejawem troski o stan środowiska naturalnego i rozwiązanie problemów z zakresu ochrony środowiska spowodowanych m.in. zanieczyszczeniem wód, było przystąpienie miasta Ruda Śląska do projektu z programu Unii Europejskiej Fundusz Spójności "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" - "Ruda Śląska waste water treatment".

Celem projektu "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" - "Ruda Śląska waste water treatment" było rozwiązanie problemu transportu i oczyszczania ścieków z terenu miasta.

Efektem przedsięwzięcia jest zwiększenie w Rudzie Śląskiej ilości ścieków oczyszczanych z 60% do 95%, zgodnie z polskimi i unijnymi normami.

Realizacja przedsięwzięcia stworzyła spójny system gospodarki ściekowej.

Obszar miasta został podzielony na trzy zlewnie: oczyszczalni "Halemba Centrum" – nowo zbudowanej, "Orzegów" - zmodernizowanej i "Barbara"- istniejącej. Technologie zastosowane w tych obiektach zapewniają uzyskanie wymaganego stopnia oczyszczania ścieków oraz właściwe zagospodarowanie osadów ściekowych. Oczyszczalnie: "Halemba I", "Halemba II", "Ruda Południowa" i "Mickiewicza" zostały zlikwidowane, a tereny na których się znajdowały, zostały zrekultywowane.

Projekt "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" - "Ruda Śląska waste water treatment", którego realizację przewidziano na lata 2002-2007 i przedłużono do 2010 roku, składał się z 6 częściowo już wykonanych zadań inwestycyjnych: 

  • Budowa oczyszczalni ścieków "Halemba Centrum". 
  • Modernizacja oczyszczalni ścieków "Orzegów". 
  • Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni "Halemba Centrum". 
  • Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni "Barbara". 
  • Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni "Orzegów". 
  • Likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków. 

Zadanie 1: Budowa oczyszczalni "Halemba Centrum"

Nowy obiekt został wybudowany w dzielnicy Halemba przy ul. Młyńskiej, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Kłodnicy. Oczyszczalnia ta zastąpiła dwie małe, istniejące w pobliżu osiedli mieszkaniowych oczyszczalnie ścieków oraz przejęła ścieki z nieczynnej, zatopionej w wyniku szkód górniczych oczyszczalni "Wirek" przy ul. Bielszowickiej.

Zadanie 2: Modernizacja oczyszczalni "Orzegów"

Oczyszczalnia znajduje się w Rudzie Śląskiej przy ul. Orzegowskiej. Została zmodernizowana na dotychczas zajmowanym terenie w celu dostosowania jakości ścieków oczyszczonych do norm Unii Europejskiej. Zmodernizowana oczyszczalnia przejęła ścieki z oczyszczalni Mickiewicza" i "Ruda Południowa". Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Bytomki. 

Zadanie 3: Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni "Halemba Centrum"

Realizacja tego zadania obejmowała wykonanie: - 23 km kanalizacji grawitacyjnej, - 15 km przewodów ciśnieniowych, - 11 nowych przepompowni oraz modernizację jednej istniejącej. Dzielnice objęte oczyszczaniem ścieków: Halemba, Bielszowice, Wirek - część. Zakończenie prac odbyło się w 2010 roku.

Zadanie 4: Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni "Barbara"

Realizacja tego zadania obejmowała wykonanie: - 12,8 km kanalizacji grawitacyjnej, - 3,5 km przewodów ciśnieniowych, - 3 przepompownie oraz renowację 650 m kanalizacji. Dzielnice należące do zlewni oczyszczalni Barbara: Nowy Bytom, Wirek-część, Kochłowice, Bykowina. Oczyszczalnia „Barbara” zlokalizowana w dzielnicy Kochłowice przy ul. Barbary. W 2002 roku została zmodernizowana w celu dostosowania jakości oczyszczonych ścieków do norm Unii Europejskiej (modernizacja została przeprowadzona ze środków własnych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska). Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Kochłówki. Zakończenie prac odbyło się w 2010 roku.

Zadanie 5: Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni "Orzegów"

Realizacja tego zadania obejmowała wykonanie: - 15,1 km kanalizacji grawitacyjnej, - 12,4 km przewodów ciśnieniowych, - 7 przepompowni. Dzielnice należące do zlewni oczyszczalni Orzegów: Orzegów, Godula, Ruda, Chebzie. Zakończenie prac odbyło się w 2009 roku.

Zadanie 6: Likwidacja i rekultywacja czterech starych oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnie ścieków o technologii oczyszczania nie spełniającej norm Unii Europejskiej: "Halemba I", "Halemba II", "Mickiewicza", „ Ruda Południowa" zostały zlikwidowane, a tereny, na których się znajdowały zostały uporządkowane i zrekultywowane.  

Projekt „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" współfinansowany przez Unię Europejską przyczynił się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.