×

W okresie od 16 marca aż do odwołania Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej zawiesza bezpośrednią obsługę Klientów.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, ze względu na charakter i specyfikę naszego przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo naszych pracowników gwarantujące zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków, podjęliśmy decyzje o całkowitym ograniczeniu wizyt w naszej Spółce w okresie od 16 marca aż do odwołania

Prosimy, o załatwianie spraw drogą elektroniczną (bok@pwik.com.pl, awarie@pwik.com.pl), telefoniczną (Biuro Obsługi Klienta: 32 34 24 300 lub bezpłatny numer awaryjny 994) albo pocztą tradycyjną. Dotyczy to także płatności, które mogą Państwo dokonać przelewem internetowym, zamiast wizyty w kasie Spółki.

Ponadto ponownie informujemy, że wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in. wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe działania nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zgłaszanie wyłącznie pilnych spraw.

Fundusz spójności

"Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" - "Ruda Śląska waste water treatment"

Flaga Unii Europejskiej

Przejawem troski o stan środowiska naturalnego i rozwiązanie problemów z zakresu ochrony środowiska spowodowanych m.in. zanieczyszczeniem wód, było przystąpienie miasta Ruda Śląska do projektu z programu Unii Europejskiej Fundusz Spójności "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" - "Ruda Śląska waste water treatment".

Celem projektu "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" - "Ruda Śląska waste water treatment" było rozwiązanie problemu transportu i oczyszczania ścieków z terenu miasta.

Efektem przedsięwzięcia jest zwiększenie w Rudzie Śląskiej ilości ścieków oczyszczanych z 60% do 95%, zgodnie z polskimi i unijnymi normami.

Realizacja przedsięwzięcia stworzyła spójny system gospodarki ściekowej.

Obszar miasta został podzielony na trzy zlewnie: oczyszczalni "Halemba Centrum" – nowo zbudowanej, "Orzegów" - zmodernizowanej i "Barbara"- istniejącej. Technologie zastosowane w tych obiektach zapewniają uzyskanie wymaganego stopnia oczyszczania ścieków oraz właściwe zagospodarowanie osadów ściekowych. Oczyszczalnie: "Halemba I", "Halemba II", "Ruda Południowa" i "Mickiewicza" zostały zlikwidowane, a tereny na których się znajdowały, zostały zrekultywowane.

Projekt "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" - "Ruda Śląska waste water treatment", którego realizację przewidziano na lata 2002-2007 i przedłużono do 2010 roku, składał się z 6 częściowo już wykonanych zadań inwestycyjnych: 

  • Budowa oczyszczalni ścieków "Halemba Centrum". 
  • Modernizacja oczyszczalni ścieków "Orzegów". 
  • Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni "Halemba Centrum". 
  • Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni "Barbara". 
  • Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni "Orzegów". 
  • Likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków. 

Zadanie 1: Budowa oczyszczalni "Halemba Centrum"

Nowy obiekt został wybudowany w dzielnicy Halemba przy ul. Młyńskiej, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Kłodnicy. Oczyszczalnia ta zastąpiła dwie małe, istniejące w pobliżu osiedli mieszkaniowych oczyszczalnie ścieków oraz przejęła ścieki z nieczynnej, zatopionej w wyniku szkód górniczych oczyszczalni "Wirek" przy ul. Bielszowickiej.

Zadanie 2: Modernizacja oczyszczalni "Orzegów"

Oczyszczalnia znajduje się w Rudzie Śląskiej przy ul. Orzegowskiej. Została zmodernizowana na dotychczas zajmowanym terenie w celu dostosowania jakości ścieków oczyszczonych do norm Unii Europejskiej. Zmodernizowana oczyszczalnia przejęła ścieki z oczyszczalni Mickiewicza" i "Ruda Południowa". Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Bytomki. 

Zadanie 3: Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni "Halemba Centrum"

Realizacja tego zadania obejmowała wykonanie: - 23 km kanalizacji grawitacyjnej, - 15 km przewodów ciśnieniowych, - 11 nowych przepompowni oraz modernizację jednej istniejącej. Dzielnice objęte oczyszczaniem ścieków: Halemba, Bielszowice, Wirek - część. Zakończenie prac odbyło się w 2010 roku.

Zadanie 4: Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni "Barbara"

Realizacja tego zadania obejmowała wykonanie: - 12,8 km kanalizacji grawitacyjnej, - 3,5 km przewodów ciśnieniowych, - 3 przepompownie oraz renowację 650 m kanalizacji. Dzielnice należące do zlewni oczyszczalni Barbara: Nowy Bytom, Wirek-część, Kochłowice, Bykowina. Oczyszczalnia „Barbara” zlokalizowana w dzielnicy Kochłowice przy ul. Barbary. W 2002 roku została zmodernizowana w celu dostosowania jakości oczyszczonych ścieków do norm Unii Europejskiej (modernizacja została przeprowadzona ze środków własnych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska). Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Kochłówki. Zakończenie prac odbyło się w 2010 roku.

Zadanie 5: Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni "Orzegów"

Realizacja tego zadania obejmowała wykonanie: - 15,1 km kanalizacji grawitacyjnej, - 12,4 km przewodów ciśnieniowych, - 7 przepompowni. Dzielnice należące do zlewni oczyszczalni Orzegów: Orzegów, Godula, Ruda, Chebzie. Zakończenie prac odbyło się w 2009 roku.

Zadanie 6: Likwidacja i rekultywacja czterech starych oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnie ścieków o technologii oczyszczania nie spełniającej norm Unii Europejskiej: "Halemba I", "Halemba II", "Mickiewicza", „ Ruda Południowa" zostały zlikwidowane, a tereny, na których się znajdowały zostały uporządkowane i zrekultywowane.  

Projekt „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" współfinansowany przez Unię Europejską przyczynił się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.