×

WAŻNY KOMUNIKAT!

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od 1 lipca wznawia bezpośrednią obsługę Klientów oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym informujemy, że Biuro Obsługi Klienta i kasa będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa powodującego chorobę COViD-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także naszych pracowników, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

 • obsługujemy tylko klientów w maseczkach (poprawnie założonych) oraz w rękawiczkach jednorazowych,
 • przy wejściu do budynku wymagamy dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym umieszczony jest przy wejściu),
 • wewnątrz budynku BOK może znajdować się tylko 1 osoba.

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiczne, zachęcamy Państwa, do załatwiania spraw w następujący sposób:

 • drogą pocztową na adres: PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
 • drogą elektroniczną: bok@pwik.com.plawarie@pwik.com.pl
 • pod numerami telefonów: Biuro Obsługi Klienta 32 / 34 24 300, bezpłatny numer awaryjny 994.

Ponadto ponownie informujemy, iż nadal wstrzymujemy się z działaniami w terenie mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Pragniemy również poinformować, że powyższe zmiany nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Fundusz spójności

"Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" - "Ruda Śląska waste water treatment"

Flaga Unii Europejskiej

Przejawem troski o stan środowiska naturalnego i rozwiązanie problemów z zakresu ochrony środowiska spowodowanych m.in. zanieczyszczeniem wód, było przystąpienie miasta Ruda Śląska do projektu z programu Unii Europejskiej Fundusz Spójności "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" - "Ruda Śląska waste water treatment".

Celem projektu "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" - "Ruda Śląska waste water treatment" było rozwiązanie problemu transportu i oczyszczania ścieków z terenu miasta.

Efektem przedsięwzięcia jest zwiększenie w Rudzie Śląskiej ilości ścieków oczyszczanych z 60% do 95%, zgodnie z polskimi i unijnymi normami.

Realizacja przedsięwzięcia stworzyła spójny system gospodarki ściekowej.

Obszar miasta został podzielony na trzy zlewnie: oczyszczalni "Halemba Centrum" – nowo zbudowanej, "Orzegów" - zmodernizowanej i "Barbara"- istniejącej. Technologie zastosowane w tych obiektach zapewniają uzyskanie wymaganego stopnia oczyszczania ścieków oraz właściwe zagospodarowanie osadów ściekowych. Oczyszczalnie: "Halemba I", "Halemba II", "Ruda Południowa" i "Mickiewicza" zostały zlikwidowane, a tereny na których się znajdowały, zostały zrekultywowane.

Projekt "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" - "Ruda Śląska waste water treatment", którego realizację przewidziano na lata 2002-2007 i przedłużono do 2010 roku, składał się z 6 częściowo już wykonanych zadań inwestycyjnych: 

 • Budowa oczyszczalni ścieków "Halemba Centrum". 
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków "Orzegów". 
 • Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni "Halemba Centrum". 
 • Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni "Barbara". 
 • Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni "Orzegów". 
 • Likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków. 

Zadanie 1: Budowa oczyszczalni "Halemba Centrum"

Nowy obiekt został wybudowany w dzielnicy Halemba przy ul. Młyńskiej, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Kłodnicy. Oczyszczalnia ta zastąpiła dwie małe, istniejące w pobliżu osiedli mieszkaniowych oczyszczalnie ścieków oraz przejęła ścieki z nieczynnej, zatopionej w wyniku szkód górniczych oczyszczalni "Wirek" przy ul. Bielszowickiej.

Zadanie 2: Modernizacja oczyszczalni "Orzegów"

Oczyszczalnia znajduje się w Rudzie Śląskiej przy ul. Orzegowskiej. Została zmodernizowana na dotychczas zajmowanym terenie w celu dostosowania jakości ścieków oczyszczonych do norm Unii Europejskiej. Zmodernizowana oczyszczalnia przejęła ścieki z oczyszczalni Mickiewicza" i "Ruda Południowa". Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Bytomki. 

Zadanie 3: Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni "Halemba Centrum"

Realizacja tego zadania obejmowała wykonanie: - 23 km kanalizacji grawitacyjnej, - 15 km przewodów ciśnieniowych, - 11 nowych przepompowni oraz modernizację jednej istniejącej. Dzielnice objęte oczyszczaniem ścieków: Halemba, Bielszowice, Wirek - część. Zakończenie prac odbyło się w 2010 roku.

Zadanie 4: Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni "Barbara"

Realizacja tego zadania obejmowała wykonanie: - 12,8 km kanalizacji grawitacyjnej, - 3,5 km przewodów ciśnieniowych, - 3 przepompownie oraz renowację 650 m kanalizacji. Dzielnice należące do zlewni oczyszczalni Barbara: Nowy Bytom, Wirek-część, Kochłowice, Bykowina. Oczyszczalnia „Barbara” zlokalizowana w dzielnicy Kochłowice przy ul. Barbary. W 2002 roku została zmodernizowana w celu dostosowania jakości oczyszczonych ścieków do norm Unii Europejskiej (modernizacja została przeprowadzona ze środków własnych PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska). Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Kochłówki. Zakończenie prac odbyło się w 2010 roku.

Zadanie 5: Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni "Orzegów"

Realizacja tego zadania obejmowała wykonanie: - 15,1 km kanalizacji grawitacyjnej, - 12,4 km przewodów ciśnieniowych, - 7 przepompowni. Dzielnice należące do zlewni oczyszczalni Orzegów: Orzegów, Godula, Ruda, Chebzie. Zakończenie prac odbyło się w 2009 roku.

Zadanie 6: Likwidacja i rekultywacja czterech starych oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnie ścieków o technologii oczyszczania nie spełniającej norm Unii Europejskiej: "Halemba I", "Halemba II", "Mickiewicza", „ Ruda Południowa" zostały zlikwidowane, a tereny, na których się znajdowały zostały uporządkowane i zrekultywowane.  

Projekt „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" współfinansowany przez Unię Europejską przyczynił się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.