Okazją do zobaczenia, jak pracują rudzkie oczyszczalnie ścieków oraz laboratorium, a także do poznania wszystkich procesów tam zachodzących „od kuchni”, były kolejne Dni Otwarte Przed­siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Przez trzy dni uczniowie rudzkich szkół, a także pozostali mieszkańcy mogli na własne oczy przekonać się, w jaki sposób działa PWiK, by w naszych kranach płynęła czysta woda.

Tegoroczne Dni Otwarte odbyły się od 12 do 14 października. Pracownicy PWiK w tych dniach pokazywali miesz­kańcom niedostępne na co dzień urzą­dzenia i instalacje. Można było zapoznać się m.in. z nowoczesnym, a zarazem ekologicznym procesem oczyszczania ścieków.
Głównymi uczestnikami Dni Otwar­tych byli uczniowie rudzkich szkół, któ­rzy z zainteresowaniem obserwowali, w jaki sposób następuje oczyszczanie ścieków, czyli wody zużytej. Dodatkowo każdy mógł także zobaczyć centralną sterownię – tzw. mózg – odbierającą wszystkie sygnały, pomiary i zdarzenia zachodzące w poszczególnych częściach oczyszczalni. – Umożliwiamy naszym gościom zapoznanie się z pełnym proce­sem technologicznego oczyszczania ście­ków, tzn. od dopływu ścieków surowych, poprzez oczyszczanie mechaniczne i bio­logiczne, czy wreszcie przeróbkę osadów – wyliczał Rafał Kopiec, kierownik oczyszczalni.

Uczestnicy wycieczek wzięli także udział w prezentacji urządzeń i sprzętu (m.in. samochodów służących do czyszczenia kanalizacji czy zadymiacza, dzięki któ­remu można wykryć nielegalne przyłą­cza do kanalizacji). Oprócz zwiedzania oczyszczalni ścieków „Halemba-Cen­trum” oraz „Orzegów”, dla zwiedzają­cych otwarto również laboratorium, działające w Orzegowie, które na bieżą­co monitoruje jakość wody i ścieków na terenie Rudy Śląskiej.

Uczniowie z ciekawością przyglądali się zarówno pracy w laboratorium, jak i temu, jak działają systemy oczyszczal­ni. – Najbardziej zaciekawiło mnie to, że bakterie są nam jednak potrzebne, a nie tylko szkodliwe. Tutaj mogliśmy się do­wiedzieć tego, po co one są oraz jak działają – mówiła uczennica gimnazjum z SP nr 28. – Poza tym przekonaliśmy się, że nie można wrzucać do ścieków wszystkich odpa­dów, jakie tylko chcemy. Trzeba trzy razy pomyśleć, zanim coś wyrzucimy do toa­lety.

Podczas tegorocznych Dni Otwartych do rudzkich wodociągów zawitało blisko 600 osób.

Wizyta w oczyszczalni ścieków czy w laboratorium  miała za zadanie uświadomić jak istotnym oraz skomplikowanym pod względem technologicznym jest zakres działania fir­my. Wymaga on często zastosowania wie­lu nowoczesnych urządzeń, obsługiwa­nych przez wykwalifikowanych pracow­ników. Podczas tych spotkań staramy się zwracać uwagę na problematykę ochrony środowiska, w tym ochrony wód podziemnych i po­wierzchniowych, służących nam jako źródło wody pitnej. Podkreślamy także potrzebę racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej w każdym gospodarstwie do­mowym.