18 września 2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej uprzejmie zawiadamia, że 19 września 2020 r. wejdzie w życie przepis art. 7 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
Przepisem tym, do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dodano art. 19a, regulujący kwestie wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Przepis ten modyfikuje charakter warunków technicznych przyłączenia do sieci, procedurę ich wydawania, w tym terminy, zasady ich przedłużania, procedurę wzywania do uzupełniania wniosków.

Od 19 września 2020r., zgodnie z treścią przepisu art. 19a ust. 4 ustawy zaopatrzeniowej:

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci zawiera, co najmniej:

  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
  2. wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
  3. informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
  4. określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;
  5. określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe;
  6. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Zgodnie z przepisem przejściowym (art. 35 ust. 1 ustawy nowelizującej) nowe zasady wydawania warunków technicznych będą miały zastosowanie do wniosków składanych od 19 września 2020r. Sprawy o wydanie warunków technicznych przyłączenia,  które zostały wszczęte przed tą datą, będą się toczyć na podstawie przepisów dotychczasowych, zgodnie z zasadami przewidzianymi w powołanym przepisie. Przedsiębiorstwo uprzejmie informuje, że  udostępni nowe formularze wniosków, które - od 19 września 2020 r. - mogą Państwo wykorzystywać przy ubieganiu się o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Zwracamy uwagę, że wniosek nieczytelny, nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny (brak wymaganych danych lub załączników) będzie zwrócony Wnioskodawcy celem uzupełnienia.