6 lutego 2024

Od 1 stycznia 2018 roku taryfy za dostawę wody i odbiór ścieków zatwierdza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej składa wnioski taryfowe do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, a nie do Rady Miasta Ruda Śląska, jak odbywało się to we wcześniej obowiązującym stanie prawnym. Wody Polskie zatwierdzają taryfę w drodze decyzji. Organ ten może wydać decyzję pozytywną, negatywną lub wezwać spółkę do złożenia poprawionego projektu taryfy lub poprawionego uzasadnienia.

 

Wody Polskie − zadania

Głównym celem Wód Polskich jest ochrona odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, dlatego wnioski podlegają wnikliwej ocenie regulatora, aby zatwierdzone taryfy zapewniały spółkom wodociągowo-kanalizacyjnym uzyskanie jedynie niezbędnych przychodów zapewniających ciągłość zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpowiedniej jakości i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przychody, które przedsiębiorstwo powinno osiągnąć ze stosowania zatwierdzonej taryfy, mają pokryć uzasadnione koszty związane z eksploatacją, utrzymaniem i rozbudową urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Planując je, Spółka uwzględnia wydatki poniesione w poprzednich latach, przewidując ich zmiany wynikające z czynników niezależnych (inflacja, wzrost płacy minimalnej) oraz planowane nakłady inwestycyjne.

 

Obowiązki PWiK

Przedsiębiorstwo we wniosku musi zaplanować koszty funkcjonowania całego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na okres 3 lat, przy czym taryfa składa się z 3 okresów trwających 12 miesięcy, które nie muszą pokrywać się dokładnie z rokiem kalendarzowym. Ustalone ceny i stawki opłat z uwagi na zmienność ponoszonych kosztów są różne w poszczególnych okresach taryfowych. Ostatnia zmiana taryfy uwzględnia jedynie wzrost cen zakupu wody z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach i energii.

 

Wniosek o skrócenie okresu obowiązywania taryfy

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przewiduje, że: w uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy może złożyć do organu regulacyjnego wniosek o skrócenie okresu obowiązywania tej taryfy wraz z projektem nowej taryfy oraz uzasadnieniem.

PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej ze względu na rosnące koszty, już w 2022 r. złożyło pierwszy wniosek o skrócenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy i zatwierdzenie nowej. Ostateczna, pozytywna decyzja została podjęta przez Wody Polskie — 2 lutego 2023 r.

 

Obowiązująca od lutego ubiegłego roku w Rudzie Śląskiej taryfa podzielona została na trzy okresy:

  • I okres  11.02.2023 — 10.02.2024
  • II okres  11.02.2024 — 10.02.2025
  • III okres  11.02.2025 — 10.02.2026

 

Od 11 lutego 2024 r. w Rudzie Śląskiej zacznie obowiązywać drugi okres taryfowy, w którym ceny wynoszą:

  • 1 m³ wody − 7,12 zł brutto,
  • 1 m³ odebranych ścieków  − 11,82 zł brutto.

Opłaty abonamentowe pozostają bez zmian.

  • 4,96 zł brutto — dla osób posiadających tylko wodomierz główny i rozliczających się na podstawie faktury papierowej
  • 5,31 zł brutto — dla osób posiadających wodomierz główny i podlicznik na ogród, rozliczających się na podstawie faktury papierowej
  • 1,80 zł brutto — dla osób posiadających tylko wodomierz główny i rozliczających się w oparciu o e-fakturę/usługę sms
  • 2,16 zł brutto — dla osób posiadających wodomierz główny i podlicznik na ogród, rozliczających się w oparciu o e-fakturę/usługę sms

Przypominamy!

Obecna taryfa została w ubiegłym roku pozytywnie zweryfikowana i zatwierdzona przez regulatora rynku − RZGW w Gliwicach. Dokument w tej sprawie opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich 3 lutego 2023 roku.

Decyzja GL.RZT.70.79.2022 (bip.gov.pl)

Pełna treść zatwierdzonej taryfy dostępna jest w zakładce Strefa Klienta / Taryfy za wodę i ścieki