PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Oferta usługPOGOTOWIE WOD-KAN 32 / 34 24 200 lub 994

Jakość wody w Rudzie Śląskiej

Nadzór nad jakością wody w mieście sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Przed dostarczeniem odbiorcom musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które określa m.in. dopuszczalne stężenia parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz metodykę badań jakości wody. Laboratorium PWiK w Rudzie Śląskiej w ramach kontroli wewnętrznej cyklicznie przeprowadza takie badania. Spółka prowadzi stały monitoring jakości wody w punktach zakupu (na terenie miasta znajdują się 22 punkty) oraz na końcówkach sieci wodociągowej (38 punktów poboru). Na podstawie analiz można stwierdzić, że woda dostarczana mieszkańcom jest w większości wodą miękką. Ma bardzo dobre parametry mikrobiologiczne. Spełnia wszystkie wymogi sanitarne, nie zawiera chorobotwórczych bakterii.

Mapa wody w Rudzie Śląskiej

Twardość wody w Rudzie Śląskiej

Stan na dzień: 17.07.2017 r.

NumerTwardość og.
[mgCaCO3/dm3]
Stopnie
niemieckie
[dGH]
Określenie wody
1173,610,21średnia twardość
2173,610,21średnia twardość
369,74,10bardzo miękka
478,54,62bardzo miękka
5784,59bardzo miękka
6794,65bardzo miękka
7754,41bardzo miękka
8764,47bardzo miękka
9784,59bardzo miękka
1074,54,38bardzo miękka
11784,59bardzo miękka
1273,44,32bardzo miękka
1376,34,49bardzo miękka
14754,41bardzo miękka

 

Skala opisowa twardości wody

WodaTwardość ogólna
(mg CaCO3/dm3)(stopnie niemieckie)
Bardzo miękka0-900-5
Miękka90-1805-10
Średnia twardość180-27010-15
Znaczna twardość270-36015-20
Twarda360-45020-30
Bardzo twarda>450>30

 

Zestawienie wartości parametrów wody pobranej przez laboratorium PWiK Sp. z o.o. z punktów zakupu wody z GPW w Rudzie Śląskiej

Dane za okres: kwiecień - czerwiec 2017 r.

Lp.ParametryWartości
parametryczne wody
w Rudzie Śląskiej
Dopuszczalne
zakresy wartości
parametrycznych
zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dn.
13.11.2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
1Zapach-akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
2pH7,1 – 7,56,5 – 9,5
3Barwa [mgPt/dm3]-akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
4Mętność [NTU]0,04 – 0,981
5Przewodność [μS/cm w 20ºC]175 – 4442500
6Żelazo [μgFe/dm3]do 115200
7Mangan [μgMn/dm3]pon. 2050
8Chlorki [mgCl-/dm3]10 – 11250
9Twardość og. [mgCaCO3/dm3]66 – 21760 – 500
10Chlor pozost. [mgCl2/dm3]do 0,200,30
11Jon amonowy [mgNH3/dm3]pon. 0,130,50
12Azotyny [mgNO2/dm3]do 0,020,50
13Azotany [mgNO3/dm3]3,6 – 4,050