Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej poszukuje osoby na stanowisko

Księgowego ds. gospodarki materiałowej

Miasto: Ruda Śląska

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • analiza dokumentów finansowych,
 • bieżące księgowanie dowodów „PZ”, „RW”, „WZ”, „ZW”, na kontach syntetycznych,
 • stały nadzór i kontrola nad prawidłowością danych zawartych w w/w dowodach,
 • sporządzanie rozdzielnika zużycia materiałów magazynowych z rozbiciem na koszty wydziałowe,
 • sporządzanie zestawienia materiałów i uzgodnienie z syntetyką,
 • księgowanie i prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • przygotowanie inwentaryzacji w zakresie:

- przygotowania arkuszy spisu inwentaryzacyjnego,

- wyceny w/w arkuszy,

- wykazania różnic inwentaryzacyjnych,

 • kontrola formalna i rachunkowa raportów kasowych,
 • rejestracja  korespondencji działu Finansowo-Księgowego,
 • miesięczne przygotowywanie danych do bilansu, F-01, sprawozdań GUS,
 • sporządzanie dokumentacji stanowiącej element sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie zestawień, informacji.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie kierunkowe
 • min. 4 lata doświadczenia na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań
 • mile widziana wiedza i doświadczenie w zakresie środków trwałych
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki
 • dobra znajomość aplikacji pakietu MS Office
 • wykształcenie wyższe z zakresu  rachunkowości będzie dodatkowym atutem      

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 •  interesującą, odpowiedzialną pracę w stabilnej, prężnie rozwijającej się branży
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać do dnia 18.06.2021 r.

na adres kadry@pwik.com.pl

JEŚLI CHCESZ, ABY TWOJE DANE OSOBOWE BYŁY WYKORZYSTYWANE PRZEZ PWIK SP. Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ DO CELÓW PRZYSZŁYCH REKRUTACJI, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody (pamiętaj, że zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie): Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 1. Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, dane kontaktowe: (41-709) Ruda Śląska, ul. Pokoju 13, e-mail: bok@pwik.com.pl
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, na które odpowiadasz lub w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych (jeśli wyrazisz na to zgodę). W przypadku, gdy Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z opublikowanym przez nas ogłoszeniem o pracę, dane w zakresie: imię i nazwisko oraz rodzaj rekrutacji, w której weźmiesz udział będziemy przetwarzać także w celu obrony przed roszczeniami związanymi z tą rekrutacją (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO).
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych wskazanych w przepisach prawa pracy (w szczególności Kodeksie Pracy oraz Rozporządzeniu w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) jest obowiązek prawny ADO. Jeśli podasz dane osobowe w zakresie wykraczającym poza zakres wskazany przepisami prawa pracy (np. informację o swoim hobby), podstawą prawną ich przetwarzania będzie Twoja zgoda - podanie takich danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez ADO.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy jest obowiązkowe, ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne - jeśli ich nie podasz, nie będzie to miało wpływu na możliwość uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.
 5. Dostęp do Twoich danych osobowych otrzymają upoważnieni pracownicy ADO. Ponadto, Twoje dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
 • podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność np. firmie serwisującej systemy informatyczne ADO, dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej,
 • dostawcom usług pocztowych,
 • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 1. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
 2. Dane będą przetwarzane:
 • do zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, 
 • jeśli wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej, niż przez 12 miesięcy od dnia, w którym otrzymaliśmy Twoje dane,
 • niezależnie od powyższego, w przypadku, gdy Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z opublikowanym przez nas ogłoszeniem o pracę, dane w zakresie: imię, nazwisko i rodzaj rekrutacji, w której weźmiesz udział, będziemy przetwarzać przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji.
 1. Przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
 • przenoszenia Twoich danych osobowych (w określonych przypadkach),
 • wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację (dotyczy to danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, skontaktuj się w dowolny sposób z ADO wykorzystując dane kontaktowe ADO podane w pkt 1